Η αξιοποίηση καινοτόμων διαδικτυακών εφαρμογών, ΣΔΜ, εικονικών κόσμων κι εκπαιδευτικών machinima για την προώθηση της δημιουργικότητας μαθητών κι εκπαιδευτών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση.


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
3Δ εικονικοί κόσμοι machinima ευέλικτη συνδυαστική μάθηση δημιουργικότητα «αντεστραμμένη» μάθηση εξατομικευμένη & προσωποποιημένη μάθηση
Έλενα Γαλάνη
http://orcid.org/0000-0003-2254-7309
Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης σύγχρονων διαδικτυακών εργαλείων διαθέσιμων σε ανοιχτή κι ελεύθερη πρόσβαση, για την προώθηση των εκπαιδευτικών στόχων και του τεχνολογικού γραμματισμού στην γλωσσοδιδασκαλία. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η αξιοποίηση τρισδιάστατων εικονικών κόσμων κι εκπαιδευτικών machinima σε συνδυασμό με Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, εφαρμογές και διαδικτυακό κανάλι ώστε να προαχθούν η συμμετοχικότητα, η δημιουργικότητα και η εμπέδωση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.
Σκοπός της παρουσίασης είναι να επισημάνει χρήσιμα συμπεράσματα με βάση την εμπειρία μου στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και στην εκπαίδευση ξενόγλωσσων Καθηγητών μέσα σε τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους. Οι καινοτόμες αυτές μέθοδοι χρησιμεύουν ως προς την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των συμμετεχόντων στις Μονάδες Εκπαίδευσης και ΔΒΜ. Μέσω ενός μοντέλου ολιστικής προσέγγισης και μιας διερευνητικής, δραστηριοκεντρικής διαδικασίας εκπαίδευσης, παρέχονται κίνητρα για εμπειρική μάθηση, δημιουργικότητα, κοινωνικοποίηση κι ευκολομνημόνευτα θεματοκεντρικά παραδείγματα στην γλώσσα - στόχο, τόσο σε εξ αποστάσεως προγραμμάτα σπουδών όσο και σε κάθε διά ζώσης διαδικασία μάθησης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Έλενα Γαλάνη, πρ. ΚΔΒΜ Λαμίας, INDIRE, ΚΞΓ, University of Nottingham, PTE Edexcel

MA in ELT (Applied Linguistics), University of Nottingham

RSA Diploma, University of Cambridge, UCLES

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων για την Αγγλική γλώσσα (ΕΟΠΕΠΠ);

Προηγούμενες συνεργασίες: Διδάσκουσα την Αγγλική & Εκπαιδεύτρια 3Δ τεχνολογιών σε ξενόγλωσσους καθηγητές μέσω  ερευνητικών προγραμμάτων σε 3Δ κόσμους του INDIRE-EdMondo; πρώην διδασκουσα την Αγγλική γλώσσα για Ακαδημαϊκούς σκοπούς στο University of Nottingham; tutor & διδάσκουσα την Αγγλική σε ΚΞΓ; αξιολογήτρια προφορικού λόγου εξεταστικού φορέα πιστοποίησης γλωσσωμάθειας Pearson - Edexcel; αξιολογήτρια γραπτού λόγου εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσωμάθειας University of Cambridge