Διερεύνηση Εθισμού στο Διαδίκτυο στη Λαμία


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Εθισμός Διαδίκτυο Έφηβοι Διαδικτυακή Εφαρμογή
Ιωάννης Χονδρόπουλος
Θεανώ Υφαντή
Νικόλαος Χ. Ζυγούρης
Διονύσιος Βαβουγυιός
Γεώργιος Σταμούλης
Περίληψη
Η παρούσα έρευνα σκοπεύει να συμβάλλει στη διερεύνηση του φαινομένου του εθισμού στο διαδίκτυο και της πιθανής συσχέτισης του με το φύλο και την ηλικία, σε πληθυσμό εφήβων μαθητών στην πόλη της Λαμίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και με την κλίμακα Young Diagnostic Questionnaire. Η μέθοδος έδειξε ότι είναι αξιόπιστη, παρουσιάζει υψηλή ταχύτητα συλλογής-διαχείρισης δεδομένων και έχει χαμηλές απαιτήσεις σε ερευνητικούς πόρους. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι το 15% των παιδιών που συμμετείχε στην έρευνα σημείωσε θετική βαθμολογία στο Ερωτηματολόγιο Εθισμού στο Διαδίκτυο. Η μέτρηση και η αξιολόγηση των συμπτωμάτων εθισμού στο διαδίκτυο μέσω εφαρμογής ερευνητικών προγραμμάτων όπως το παρόν, μπορεί να συμβάλλει στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής υγείας εφήβων μαθητών, προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης γονέων, και προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ιωάννης Χονδρόπουλος, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

B.Sc.Biology M.Sc.Computer Science M.Sc.Public Addministration

work for 10 years in Ministry for the Environment as national expert & work for 8 years in Public Hospital