Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Μάθηση με Βάση την Εργασία


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Μάθηση Αρχική Συνεχιζόμενη Κατάρτιση
Ελευθερία Λεωνίδας Ρώμα
http://orcid.org/0000-0002-8588-9173
Περίληψη

 

 Η παρούσα εργασία στοχεύει στον εντοπισμό καλών πρακτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και των μορφών της που περιλαμβάνουν μεθόδους Μάθησης με Βάση την Εργασία (ΜΒΕ) στην Αρχική και τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Μέσω καλών πρακτικών εφαρμογής τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις ανάγκες της ΕΕΚ στην Ελλάδα, αναζητούνται κίνητρα και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν από την πολιτεία, τις επιχειρήσεις αλλά και τα μεμονωμένα άτομα προκειμένου οι μεν πρώτες να αμβλύνουν τις αδυναμίες που εντοπίζονται στο πλαίσιο οργάνωσης και παροχής ΕΕΚ που περιλαμβάνει ΜΒΕ, οι δε να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους σε αυτά τα προγράμματα. Σημαντικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν η εφαρμογή πλαισίου ποιότητας για τη ΜΒΕ, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής, όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης, η χρηματοδότηση προγραμμάτων που περιλαμβάνουν ΜΒΕ υπό όρους και προϋποθέσεις, καθώς και η εξέταση μιας διαφορετικής προσέγγισης του συστήματος διακυβέρνησης της ΕΕΚ, με μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις