Μετρώντας την Αποδοτικότητα των Δημόσιων Γυμνασίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Ευρυτανίας & Φωκίδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το Σχολικό Έτος 2015-16


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Γυμνάσια Αποδοτικότητα Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων
Ηλίας Αργυρόπουλος
Ευτυχία Αργυροπούλου
Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς
Περίληψη
Η εργασία μετρά την αποδοτικότητα, τεχνική και κλίμακας, των Δημόσιων Γυμνασίων των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά το Σχολικό έτος 2015-16. Χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (ΠΑΔ/DEA), με προσανατολισμό  στις εισροές, με 1 εισροή και 2 εκροές. Τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης αποκαλύπτουν ότι, για το χρησιμοποιούμενο  συνδυασμό εισροών-εκροών: α. οι μέσες τιμές της αποδοτικότητας, τεχνικής και κλίμακας,  του συνόλου των Γυμνασίων είναι χαμηλές. Αποκαλύπτουν σημαντική σπατάλη πόρων. β. οι μέσες τιμές των τεχνικών αποδοτικοτήτων των σχολικών μονάδων με σχετικά μεγάλο αριθμό μαθητών είναι μεγαλύτερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες των σχετικά μικρού αριθμού μαθητών. Αποκαλύπτουν ότι οι δεύτερες να σπαταλούν περισσότερους πόρους. γ. Οι μέσες τιμές των τεχνικών αποδοτικοτήτων των Γυμνασίων με έδρα στις πρωτεύουσες των ΠΕ  είναι μεγαλύτερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες των υπολοίπων που έχουν έδρα σε άλλες περιοχές, με συνέπεια οι δεύτερες να σπαταλούν περισσότερους πόρους. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για τις αποδοτικότητες κλίμακας. Η οικονομετρική ανάλυση βεβαιώνει ότι το μέγεθος και η έδρα της σχολικής μονάδας, έχουν θετική και στατιστικώς σημαντική επίδραση στην τιμή της τεχνικής αποδοτικότητας, υπό την υπόθεση των μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας. Τα ευρήματα δύνανται να αποβούν ωφέλιμα στους σχεδιαστές της αρχιτεκτονικής του συστήματος της κατώτερης-υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους λήπτες των αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις