Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό και Τοπική Ανάπτυξη: Μια Μελέτη Περίπτωσης για την Ελληνική Οικονομία στην ΕΕ


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση Ανθρώπινο Δυναμικό Οικονομική Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα
Αικατερίνη Κοκκίνου
Γεώργιος Κορρές
Ευστράτιος Παπάνης
Μαρία Μιχαιλίδη
Χρίστος Λαδιάς
Περίληψη

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη του  ανθρώπινου δυναμικού και κατ’ επέκταση στην οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ανάπτυξη. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό και ο βασικός στόχος που πρέπει να τεθεί αφορά στην αξιοποίηση του  ανθρώπινου δυναμικού (Brain-Gain) καθώς επίσης και την μείωση της μετανάστευσης του  ανθρώπινου δυναμικού (Brain-Drain), έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν τους βασικούς εκείνους παράγοντες και «άξονες» της οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας.

Το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρεί, μέσα από μια βιβλιογραφική επισκόπηση και μια ανάλυση των σχετικών δεδομένων, να εξετάσει και να αναλύσει τις επιπτώσεις από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης τα αποτελέσματα και τις προοπτικές που μπορούν να εξαχθούν για την αναπτυξιακή διαδικασία της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο των κρατών μελών της  Ευρωζώνης. Περαιτέρω, το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρεί την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων, και προοπτικών της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στα θέματα που αφορούν την οικονομική κρίση και την αναπτυξιακή διαδικασία για τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική οικονομία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αικατερίνη Κοκκίνου, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Γεώργιος Κορρές, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας
Ευστράτιος Παπάνης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας
Μαρία Μιχαιλίδη, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Τμήμα Διοίκησης και Συστημάτων Διοικητικής Υποστήριξης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Τμήμα Διοίκησης και Συστημάτων Διοικητικής Υποστήριξης
Χρίστος Λαδιάς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικ. & Περιφ. Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικ. & Περιφ. Ανάπτυξης