Η Εκπαίδευση του Επιχειρηματία των Δημιουργικών Βιομηχανιών: Εφαρμόζοντας ένα Μοντέλο Επιχειρηματικής Πρόθεσης σε μαθητές Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων στην Ελλάδα


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Δημιουργική Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματική Πρόθεση Δημιουργική Επιχειρηματική Εκπαίδευση Μουσικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία Arts/Creative Entrepreneurship Arts/Creative Entrepreneurial Intention Arts/Creative Entrepreneurial Education Music & Arts Schools
Μαρία Χατζή
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών (Ν=263) λυκείου Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων της Ελλάδας, για το ρόλο των σχολείων και των κοινοτήτων τους στην προώθηση της Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, βάσει του μοντέλου που προτάθηκε, εξετάζεται ο βαθμός επίδρασης ορισμένων “εξωσχολικών”, “ενδοσχολικών” και “ατομικών” παραγόντων στη Δημιουργική Επιχειρηματική Πρόθεση των νέων καλλιτεχνών προς τους τομείς των Δημιουργικών Βιομηχανιών. Ως μεθοδολογικό εργαλείο επιλέχθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Ιεραρχικής Παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, οι μαθητές που εκπαιδεύονται και καταρτίζονται στις τέχνες φαίνεται να κλίνουν προς την Επιχειρηματικότητα στα πλαίσια των Δημιουργικών Βιομηχανιών. Η περιστασιακή συμμετοχή σε Επιχειρηματικά  Προγράμματα, η Προηγούμενη Επιχειρηματική Εμπειρία και η έντονη Επιθυμία για Επιχειρηματική Εκπαίδευση φαίνεται να επηρεάζουν θετικά τη Δημιουργική Επιχειρηματική τους Πρόθεση. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ανάγκη χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ένταξη και προώθηση της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης προσανατολισμένη προς τις απαιτήσεις των Δημιουργικών/Καλλιτεχνικών Κλάδων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μαρία Χατζή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Εκπαίδευση & Κατάρτιση: 1. ΜΠΣ «Εκπαίδευση & Πολιτισμός», ειδίκευση: «Διοίκηση & Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»,  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (2013-2015), 2. Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ε.Κ.Π.Α. (1991-1996) 3. Δίπλωμα Πιάνου Ελληνικό Ωδείο Αθηνών, 4. Πτυχίο FUGA, Ωδείο Athenaeum, 5. Αγγλικά (επίπεδο C1), 6. Πιστοποίηση στις ΤΠΕ (Α’) και Επιμόρφωση σε Β1,  7. Πιστοποίηση Moodle 

Επαγγελματική Κατάσταση/Εμπειρία: Εκπαιδευτικός Μουσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1997-) με οργανική θέση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα (2005-­), Εθνική Λυρική Σκηνή (1994-1995)

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Comenius, e-Twinning

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια: 1. Χατζή, Μ., (2017). Learning to think in a digital society. Ευρωπαϊκό Συνέδριο e-Twinning Conference, Athens, 2. Χατζή, Μ., (2016). Προωθώντας τη Δημιουργική Επιχειρηματικότητα σε Μουσικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη, 3. Καραμπέτσου, Β., Φραγκούλη, Χρ., Χατζή, Μ., (2011). Η διδασκαλία των γραμματικών πτώσεων σε παιδιά δημοτικού μέσω της μουσικής και του χορού. Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΚΠΑ, Αθήνα, 4. Χατζή Μ., (2018). Η εκπαίδευση του Επιχειρηματία των Δημιουργικών Βιομηχανιών: Εφαρμόζοντας ένα Μοντέλο Επιχειρηματικής Πρόθεσης σε μαθητές Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων στην Ελλάδα, Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 27, 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018, 5. Χατζή Μ., & Βαρελάς, Φ., (2018). Η συμμετοχή εφήβων σε Δημιουργική (Καλλιτεχνική) Δραστηριότητα ως Εμπειρία Ροής και η επίδρασή της στην Ψυχική Ευημερία τους. Επιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφική ΕΚΠΑ και ΙΕΠ: Οι Τέχνες στο Ελληνικό Σχολείο: Παρόν και Μέλλον.

Δημοσιεύσεις: 1. Καραμπέτσου, Β., Φραγκούλη, Χρ., Χατζή, Μ., (2013). Γραμματικές και Μουσικές περι … Πτώσεις, Μουσική σε πρώτη βαθμίδα (ΕΕΜΑΠΕ), τεύχος 12-13, σελ. 43-66, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

http://mspv.primarymusic.gr/mspv/images/stories/issues/MSPV.VOL12-13.pdf

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δημιουργική Επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επιχειρηματική & Δημιουργική Πρόθεση (Συμπεριφορά) και Αυτεπάρκεια, Καινοτομία στην Εκπαίδευση, Ηγεσία &  Επαγγελματική Ανάπτυξη, Δημιουργικές Δραστηριότητες και Ευημερία

Επιστημονικό Έργο: 1. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Έργο: «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)-Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία», Θέση: Ειδική Επιστήμονας (2014-2015)