Η εισαγωγή του e-mentoring ως θεσμού υποδοχής-υποστήριξης των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
E-mentoring ΤΠΕ νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί οργανωσιακή αλλαγή
Γεωργία Γιάνναρου
http://orcid.org/0000-0002-9727-9321
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
http://orcid.org/0000-0001-9520-8565
Περίληψη

H παρούσα ποσοτική μελέτη περίπτωσης διερευνά τις απόψεις για το e-mentoring, σε σχέση με το πρόσωπο-με-πρόσωπο, στην υποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Το δείγμα ήταν 155 άτομα με βολική δειγματοληψία από τον υπό μελέτη πληθυσμό των περίπου 350 νεοεισερχομένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ηλείας (2014-2017). Χρησιμοποιήθηκαν τα τεστ Pearson's chi-squared (χ²) και Spearman's rho σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,05. Όπως φαίνεται: α) οι περισσότεροι έχουν συγκεχυμένη εικόνα για την υποστήριξη-αξιολόγησή τους, β) υπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι τεχνικές δυνατότητες σε σχέση με τις διοικητικές για την εισαγωγή του e-mentoring, γ) διαφωνούν με τον νέο θεσμό, δ) δεν θα τον επέλεγαν ως αποτελεσματικότερο και ε) το δείγμα είναι εξαιρετικά ομοιογενές. Προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή του θεσμού, καθώς και να αναπτυχθεί περαιτέρω ο προβληματισμός για την ανοικτότητα στον δημόσιο τομέα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γεωργία Γιάνναρου
Δασκάλα (ΠΕ70), MEd
Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος
Καθηγητής ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Σχολή ΑνθρωπιστικώνΣπουδών