‘Η παιδική χαρά ως συνεκτικό στοιχείο της γειτονιάς και βιωματικό εργαλείο ανάγνωσης της πόλης μέσα από παραδείγματα εφαρμογής’


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
βιωματικός κοινωνικοποίηση συμμετοχή οικολογία συλλογικότητα φαντασία δημιουργικότητα φυσικό περιβάλλον
Ευδοξία Παπαλιούρα (Evdoxia Papalioura)
Ευγενία Τάκα (Evgenia Taka)
Περίληψη

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο υπό έρευνα είναι η παιδική χαρά ως βιωματικό εργαλείο ανάγνωσης της πόλης, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της συμμετοχικής δράσης, στα πλαίσια μιας οικολογικής και συλλογικής συνείδησης. Αρχικά, μέσα από υλοποιημένο έργο του εξωτερικού, τίθεται ένα γενικότερο πλαίσιο σχεδιαστικών αρχών, οι οποίες συνθέτουν τη ζητούμενη προσέγγιση αρχιτεκτονικής τοπίου, μέσω της ‘αποδόμησης’ της παιδικής χαράς στα πέντε βασικά δομικά στοιχεία της: φυτεύσεις, σκληρά υλικά, παιχνίδια, εξοπλισμός και τοπόσημα. Στη συνέχεια, γίνεται η μετάβαση στην ελληνική πραγματικότητα με τρία παραδείγματα, δύο υλοποιημένα και ένα υπό εξέλιξη, παρά τους περιορισμούς της τρέχουσας νομοθεσίας. Αναλυτικά, θα παρουσιαστούν το ‘Παιχνίδι στον πράσινο λόφο’ και το ‘Κάστρο της περιπέτειας’, όπου το φυσικό ανάγλυφο οδήγησε στον σχεδιασμό ενδιαφερουσών μικρο-τοποθεσιών, διαχωρίζοντας τις ηλικιακές ομάδες, με διαμορφώσεις πρανών, στάσης και παιχνιδιού και το ‘Low-budget courtyard’, αυλή νηπιαγωγείου, η οποία προωθεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Αναφορές
Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ. (1982). Η ανάλυση του τοπίου στο σχεδιασμό. Συμβολή στην έρευνα αρχιτεκτονικής τοπίου. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα της Πολυτεχνικής Σχολής, 18, Α.Π.Θ.
Ανανιάδου-Τζημοπούλου, Μ. (1992). Αρχιτεκτονική Τοπίου. Σχεδιασμός Αστικών Χώρων. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.
Γερμανός, Δ. (2014). Αναμορφώνοντας τον σχολικό χώρο: Από τον χώρο των κανονισμών στον χώρο για το παιδί. Επιστημονική ανακοίνωση στο Τζεκάκη Μ. & Κανατσούλη, Μ. (επιμ.) Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία. Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ.
Γερολύμπου Α., Καλογήρου Ν., Καυκούλα Κ., Παπαμίχος Ν., Τσουλουβής Λ., Χαστάογλου, Β. και Χατζημιχάλης, Κ. (1986). Επί Πόλεως – συλλογή κειμένων για την πόλη και την πολεοδομία. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Καπετανάκης, Δ. (1988). Μια Διάλεξη Για Τον Προυστ. Στο Μυθολογία Του Ωραίου. Λίμνη Ευβοίας: Ντενίζ Χάρβεϋ.
Κατσαβουνίδου, Γ. (2012) Το παιδί, η πόλη, το παιχνίδι: Μια πολυφωνική βιογραφία. Διδακτορική διατριβή. Βόλος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Λούκου, Μ. (2015). Ιστορίες της πλατείας: Μια πρόταση διδακτικής του τόπου με αφετηρία τις εικόνες του. Παρουσίαση ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής. Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών του Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή: Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Ουγγρίνης, K. A. και Λιάπη, M. (2015). Εκπαιδότοποι: Διατυπώνοντας το δυναμικό χωρικό αποτύπωμα της ευχάριστης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών του Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή: Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Συγκολλίτου, Έ. (1997). Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τζεκάκη, Μ. (2015). Η αντίληψη του χώρου στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης. Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών του Συμποσίου με Διεθνή Συμμετοχή: Τόποι για Εμπειρίες Μάθησης. Έρευνα, Δημιουργία, Αλλαγή. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Τσουκαλά, Κ. (2006). Παιδική Αστική Εντοπία. Αρχιτεκτονική και νοητικές αναπαραστάσεις του χώρου. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Φατούρος Δ. (1979). Οργάνωση του χώρου και γεωμετρική οργάνωση. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Brown, S. (2009). Play. How it Shapes the Brain, Opens the Imagination and Invigorated the Soul. New York, NY: Avery.
Holahan C. J. και Wandersman A. (1987). The community psychology perspective in environmental psychology (Vol. 1). New York, NY: John Wiley and Sons.
Tuan Y. (1974). Topophilia. A study of environmental perception, attitude, and values. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.