Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Η σχέση του παιδιού με τους χώρους εκπαίδευσης αλλά και με τον χώρο της πόλης συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση στις συνθήκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Η παιδοκεντρική αντίληψη για τον τρόπο ζωής και αγωγής του παιδιού γίνεται πιο σύνθετη και μετακινείται προς μία ισόρροπη αλλά και πολυδύναμη, πολυσήμαντη και ποικιλότροπα διαλογική, βιωματική και πρακτική σχέση με το περιβάλλον του, στην οποία καλούνται να δώσουν νέες απαντήσεις η αρχιτεκτονική και η παιδαγωγική. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει νέες δυνατότητες στο επιτακτικό κάλεσμα των καιρών μας για επανεξέταση και αναστοχαστική μελέτη των συνθηκών εκπαίδευσης και αγωγής του παιδιού που συμβάλλουν στη συγκρότηση ενεργών πολιτών με κριτική σκέψη, ομαδική δράση,κοινωνική ευαισθησία και έμφαση στο συλλογικό συμφέρον.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Οι εργασίες αξιολογούνται από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Κάθε εργασία αξιολογείται από ένα μέλος. Κριτήρια αξιολόγησης αποτέλεσαν η σαφής διατύπωση του αντικειμένου και των στόχων της μελέτης, η εγκυρότητα των μεθοδολογικών εργαλείων, η τεκμηρίωση των απόψεων-θέσεων των ερευνητών/τριών, ο συνολικός τρόπος παρουσίασης της έρευνας, η συνεισφορά της έρευνας σε πρακτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Επιστημονική Επιτροπή

Κλειώ Αξαρλή, Καθηγήτρια ΑΠΘ

Σταύρος Βεργόπουλος, αν. Καθηγητής ΑΠΘ

Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΑΠΘ

Λία Γυιόκα, αν. καθηγήτρια ΑΠΘ

Χρήστος Δεληγιάννης, επ. Καθηγητής ΕΜΠ

Δόμνα-Μίκα Κακανά, Καθηγήτρια ΑΠΘ

Κωνσταντία Καλαρά, επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ

Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ρίβα Λάββα, επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Αντώνης Λενακάκης, επ. Καθηγητής ΑΠΘ

Μαρία Μάρκου, επ. καθηγήτρια ΕΜΠ

Ειρήνη Μίχα, επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μαρία Μπριμπίλη, επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Φένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας

Παρασκευή Νουκάκη-Μπαμπάλου, ομ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, αν. Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Μαρία Σακελλαρίου, Καθηγήτρια ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κωνσταντία Ταμουσέλη, επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ

Μαρία Τρατσέλα, επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ

Κυριακή Τσουκαλά, Καθηγήτρια ΑΠΘ

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.