Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
  • Το Άρθρο που παρέχεται είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

  • Στο βαθμό που γνωρίζω, το Άρθρο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

  • Το Άρθρο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του Άρθρου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από το(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).

  • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τον Κανονισμό για τα Πνευματικά Δικαιώματα του περιοδικού και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.

  • Παρέχω μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο των πρακτικών.

  • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Άρθρου και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.

  • Οι εκδότες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διαθέσουν περαιτέρω το Άρθρο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, ιδίως να δημοσιευθεί και να επικοινωνηθεί στο κοινό μέσω του διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

  • Σε κάθε περίπτωση αναδημοσίευσης του Άρθρου, η έκδοση του Άρθρου στην παρούσα μορφή θα αναγνωρίζεται ως η πρώτη έκδοση από εμένα και τους άλλους συν-δημιουργούς (εάν υπάρχουν).

  • Έχω το σύνολο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το νόμο για να παρέχω τις ανωτέρω άδειες και διαβεβαιώσεις και συμφωνώ με την παροχή των αδειών όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν.

  • Οι συγγραφείς του άρθρου διαθέτουν αναγνωριστικό ORCID. Το ORCID των συγγραφέων θα καταχωρηθεί στο κατάλληλο πεδίο κατά τη διαδικασία υποβολής.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Το μέγεθος του κειμένου μπορεί να είναι από 4.000 έως 8.000 λέξεις. Γράφεται με μονό διάστημα μεταξύ των λέξεων, με περιθώρια 3εκ. και στις τέσσερις πλευρές της σελίδας, πρόγραμμα Microsoft Word, γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος λέξεων 12 στιγμών.

Στην αρχή του κειμένου αναγράφεται ο τίτλος της εισήγησης στα ελληνικά και στην επόμενη γραμμή ο τίτλος στα αγγλικά με bold πεζά γράμματα (Times New Roman, μέγεθος λέξεων 16 στιγμών, justify text). Αφήνουμε μία κενή γραμμή και ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων με bold πεζά γράμματα (Times New Roman, μέγεθος λέξεων 12 στιγμών). Το επάγγελμα, η πανεπιστημιακή ιδιότητα, το Τμήμα/Σχολή και το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει ο καθένας γράφονται με απλά γράμματα (όχι bold) κάτω από το ονοματεπώνυμο του κάθε συγγραφέα. Δεν μπαίνει τελεία μετά από την αναγραφή αυτών των στοιχείων.

Αφήνουμε μία κενή γραμμή και ακολουθεί η περίληψη στα ελληνικά (έως 200 λέξεις). Η λέξη ‘περίληψη’ γράφεται με πεζά bold γράμματα (Περίληψη) (Times New Roman, μέγεθος λέξεων 12 στιγμών). Ακολουθεί το κείμενο της περίληψης χωρίς κενό. Οι λέξεις-κλειδιά γράφονται με bold, χωρίς κενή γραμμή από το κείμενο της περίληψης, με τελεία στο τέλος (π.χ. λέξεις-κλειδιά: τόποι, χώροι.). Αφήνουμε μία κενή γραμμή και αναγράφονται στα αγγλικά τα ονόματα των συγγραφέων (bold πεζά) και από κάτω το επάγγελμα, η πανεπιστημιακή ιδιότητα, το Τμήμα/Σχολή και το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκουν με απλά γράμματα. Αφήνουμε μια κενή γραμμή και ακολουθεί η λέξη ‘περίληψη’ στα αγγλικά (Abstract) και η αγγλική περίληψη (έως 200 λέξεις). Στο τέλος γράφονται οι λέξεις-κλειδιά στα αγγλικά (π.χ. keywords: places, spaces.).

Αφήνουμε 2 κενές γραμμές και ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης. Οι τίτλοι των κεφαλαίων του κειμένου δεν αριθμούνται. Κάθε κεφάλαιο απέχει δύο γραμμές από το κείμενο που προηγείται και μία γραμμή από το κείμενο που ακολουθεί. Οι τίτλοι και οι υπότιτλοι των κεφαλαίων γράφονται με πεζά bold γράμματα. Όταν υπάρχουν υποενότητες, ο τίτλος της υποενότητας γράφεται σε εσοχή, με bold και italics, και δεν έχει κενή σειρά από κάτω. Οι παράγραφοι δηλώνονται με ένα Tab 0,5 προς τα δεξιά και όχι με κενή σειρά (Paragraph_Special_First Line_By 0,5). Οι σελίδες του κειμένου αριθμούνται όλες πλην της πρώτης.

Οι εικόνες, καθώς και τα διαγράμματα και οι πίνακες, συνολικά μέχρι 6 για κάθε κείμενο, εισάγονται εντός του κειμένου, στη θέση όπου αναφέρονται, σε χαμηλή ανάλυση (100dpi). Επίσης υποβάλλονται σε ξεχωριστό αρχείο η καθεμιά σε ανάλυση 300dpi, αριθμημένες όπως εισάγονται στο κείμενο. Εντός του κειμένου, οι εικόνες ορίζονται με τον αριθμό τους, ενώ η λέξη εικόνα γράφεται στην θέση αυτή με κεφαλαίο Ε (π.χ. Εικόνα 1). Με κεφαλαίο Ε γράφεται και μέσα στο κείμενο, όταν είναι σε παρένθεση (Εικόνα 1), ενώ οπουδήποτε στο κείμενο γράφεται η λέξη ολόκληρη. Όταν μέσα στο κείμενο γίνεται αναφορά σε εικόνα, αναφέρεται με τον αριθμό της. Τα υπομνήματα των εικόνων αριθμούνται και γράφονται μία σειρά κάτω από την εικόνα σε μέγεθος 10 στιγμών. Π.χ. Εικόνα 1: Η οργάνωση των χώρων της τάξης (χωρίς τελεία στο τέλος).

Όπου αναφέρονται λίστες με κουκκίδες, αυτές θα αναγράφονται σε απόσταση μίας κενής γραμμής από το κείμενο που προηγείται και μίας κενής γραμμής από το κείμενο που ακολουθεί. 

Αποσπάσματα από άλλα κείμενα τίθενται μέσα σε διπλά εισαγωγικά (« »). Για τεχνικούς όρους ή για αναφορά μέσα σε αναφορά χρησιμοποιούνται απλά εισαγωγικά (‘ ’). Για έμφαση χρησιμοποιούνται πλάγια γράμματα (italics) και όχι bold ή υπογράμμιση. 

Στην περίπτωση μεγαλύτερης έκτασης αποσπασμάτων που γράφονται σε ξεχωριστή παράγραφο, αφήνουμε μία κενή γραμμή από το κείμενο που προηγείται και μία κενή γραμμή από το κείμενο που ακολουθεί και το απόσπασμα γράφεται ως ξεχωριστή παράγραφος μέσα σε διπλά εισαγωγικά (« ») με Times New Roman 11, Paragraph, indentation_Left by 0,5_ Right by 0,5. 

Οι Βιβλιογραφικές Αναφορές εντός του κειμένου αναγράφονται ως εξής:

... σύμφωνα με τον Lasch (1991: 84-86)   

... (Lasch 1991: 287-294)

... (Lasch 1991)

... (Lasch et al. 1991)

Οι σελίδες μπαίνουν μόνο στην περίπτωση που το κείμενο που έχει παρατεθεί είναι αυτούσιο από το βιβλίο ή από το άρθρο και τότε μπαίνουν και εισαγωγικά στην αρχή και στο τέλος του κειμένου της παραπομπής.

Οι τίτλοι βιβλίων, έργων κλπ. όπου χρησιμοποιούνται μέσα στο κείμενο υποδεικνύονται με πλάγια γράμματα χωρίς εισαγωγικά.

Όταν μέσα στο κείμενο έχουμε παύλες–διατηρούμε ένα κενό ανάμεσα στην παύλα και τη λέξη, όταν πρόκειται για δύο λέξεις ενωμένες (όχι συνθετικά) (π.χ. με όρους διαλεκτικής περιβάλλοντος –ατόμου ) και δεν αφήνουμε κενό ανάμεσα στην παύλα και την πρώτη/και τελευταία λέξη μιας φράσης στις περιπτώσεις που η φράση αναγράφεται μέσα σε παύλες (π.χ. Ο Δήμος Αθηναίων –και συγκεκριμένα ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)– έχει την ευθύνη του σχεδιασμού)

Οι Υποσημειώσεις έχουν συνεχή αρίθμηση σε όλο το κείμενο και τοποθετούνται στο κάτω μέρος της σελίδας με αυτόματη αρίθμηση και μορφοποίηση. Η γραμματοσειρά τους είναι ίδια με το σύνολο του κειμένου σε μέγεθος 10 στιγμών. Για την ένδειξη των υποσημειώσεων, όταν ακολουθεί κολλητά στη λέξη, σημείο στίξης, τότε ο εκθέτης μπαίνει μετά το σημείο στίξης.

Όλα τα έργα που αναφέρονται στο κείμενο συμπεριλαμβάνονται στη Βιβλιογραφία, η οποία ακολουθεί μετά το τέλος του κειμένου σε απόσταση δύο γραμμών. Η Βιβλιογραφία είναι χωρισμένη σε Ελληνόγλωσση και Ξενόγλωσση. Προηγείται η Ελληνόγλωσση, η οποία αναγράφεται κάτω από τον τίτλο 'Βιβλιογραφία' και σε απόσταση μίας κενής γραμμής. Ανάμεσα στον τίτλο Ελληνόγλωσση και στις πηγές που ακολουθούν δεν αφήνουμε κενή γραμμή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της Ξενόγλωσσης Βιβλιογραφίας. Στο κομμάτι της Ελληνόγλωσσης Βιβλιογραφίας, προηγούνται οι πηγές με ονόματα συγγραφέων γραμμένων με λατινικούς χαρακτήρες (βιβλία μεταφρασμένα στα ελληνικά) και στη συνέχεια ακολουθούν στη σειρά οι πηγές με ονόματα συγγραφέων με ελληνικούς χαρακτήρες. Ανάμεσα στην Ελληνόγλωσση και την Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία αφήνουμε μία κενή γραμμή. Ανάμεσα στις βιβλιογραφικές παραπομπές δεν αφήνουμε κενή γραμμή. Τα έργα αναγράφονται σε αλφαβητική σειρά κατά το επίθετο του συγγραφέα.

Παραδείγματα για κάθε κατηγορία:

Βιβλία

Mollenkopf, J. και Castells, M. (επιμ.) (1991). Dual city: The Restructuring New YorkΝέα Υόρκη: The Russell Sage Foundation. 

Badiou, A. (2008). Η πολιτική και η λογική του συμβά­ντος. Μτφρ. Δ. Βεργέτη και Τ. Μπέντζελου. Αθήνα: Πατάκη.

Κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο

Casti, J. L. (1986). On System Complexity: Identification, Measurement and Management. Στο J. L. Casti και A. Karlqvist (επιμ.), Complexity, Language, and Life: Mathematical Approaches, σ. 146-173. Βερολίνο: Springer-Verlag.

Άρθρο σε περιοδικό

Atkinson, R. και Flint, J. (2004). Fortress UK? Gated Com­munities, the Spatial Revolt of the Elites and Time-Space Trajectories of Segregation. Στο Housing Studies 19(6): 875-892.

Άρθρο σε εφημερίδα

Διαμαντόπουλος, Θανάσης (2007, 28 Δεκεμβρίου). Εσωτερικ(ευμέν)ή δικτατορία. Η Καθημερινή 13.

Άρθρα σε διαδικτυακά περιοδικά ή διαδικτυακά διαθέσιμα βιβλία γράφονται όπως παραπάνω και στη συνέχεια προστίθεται η ηλεκτρονική διεύθυνση και εντός παρένθεσης η ημερομηνία πρόσβασης.  

Παιδαγωγική ομάδα «Σκασιαρχείο» (2014). Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας. Διαθέσιμο στο: https://skasiarxeio.wordpress.com/about/. (Ανακτήθηκε: 6/4/2017).

(για εισηγήσεις που γράφονται στην αγγλική γλώσσα)

Georgieva, Y. (2015). Landscape architects NETWORK. [Ηλεκτρονικό]. Available at: http://landarchs.com/how-clos-layat-park-is-bringing-biodiversity-back-to-the-city/. (Retrieved: 13/6/2015).

Οι ιστοσελίδες όπου αναγράφονται δεν θα πρέπει να διατηρούν το hyper link το οποίο μετατρέπει την ιστοσελίδα σε μπλε χρώμα και την ενεργοποιεί όταν κλικάρουμε στον σύνδεσμο.

Οι πηγές των εικόνων (Πηγές Εικόνων) αναγράφονται σε συνέχεια της βιβλιογραφίας (Βιβλιογραφία) και μετά από διάστημα δύο γραμμών, ακολουθώντας την αρίθμηση των εικόνων μέσα στο κείμενο. 

Πηγές Εικόνων

Εικόνα 1: 

Εικόνα 2: 

Εικόνα 3: 

Εικόνα 4: 

Εικόνα 5: 

Εικόνα 6: 

Για τις φωτογραφίες που ανήκουν στο συγγραφέα, αναφέρονται ως "Προσωπικό αρχείο Αρχικό Ονόματος. Επώνυμο συγραφέα" κ.ο.κ.

 

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.