Προσαρμογή του οικονομικού μοντέλου Crowdfunding στην σχολική τάξη για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου και την σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Crowdfunding χρηματοδότηση από το πλήθος άυλες ανταμοιβές εκπαίδευση
Μαρία Μαουτσίδου (Maria Maoutsidou)
Παύλος Πετσάβας (Pavlos Petsavas)
Παναγιώτα Ζαχαράτου (Panagiota Zacharatou)
Περίληψη

Η αναβάθμιση του σχολικού χώρου, η σύνδεση του σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα και ο παιδαγωγικός ανασχεδιασμός της σχολικής αίθουσας προϋποθέτουν μελέτες διαφόρων πεδίων του Επιστημονικού τόξου. Η άρτια διεπιστημονική προσέγγιση και μελέτη των διάφορων κλάδων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των αντικειμενικών στόχων του σχολείου. Καινοτόμες μελέτες-έρευνες επιβάλλουν με τα πορίσματά τους την εκπαιδευτική αλλαγή και εισέρχονται στις σχολικές μονάδες με κύριο στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το μοντέλο Crowdfunding μετατρέπει τα εσωτερικά κίνητρα των συμβαλλόμενων μιας κοινωνίας σε επενδύσεις με σκοπό την ανταπόδοση άυλων ανταμοιβών.

  • Πώς ένα οικονομικό μοντέλο μπορεί να ενθαρρύνει την αναβάθμιση του σχολικού χώρου;
  • Πώς το μοντέλο Crowdfunding γίνεται συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία;
  • Πώς τα εσωτερικά κίνητρα των συμβαλλόμενων μιας κοινωνίας εισέρχονται στον σχολικό χώρο και τον αναβαθμίζουν;
  • Ποιο είναι τελικά το μυστικό για την επιτυχία της εκπαιδευτικής αλλαγής;

Αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η συγκεκριμένη μελέτη, μέσα από τεστ παρατήρησης και μελέτης περιπτώσεων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ IV Εισαγωγή καινοτομιών για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μαρία Μαουτσίδου (Maria Maoutsidou)

Κοινωνική Επιστήμονας

Παύλος Πετσάβας (Pavlos Petsavas)
Οικονομολόγος
Παναγιώτα Ζαχαράτου (Panagiota Zacharatou)
Οικονομολόγος
Αναφορές
Judith, B. (1997). Μεθοδολογικός Σχεδιασμός Παιδαγωγικής και Κοινωνικής Έρευνας. Oδηγός για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Αθήνα: Gutenberg.
Βάμβουκας, Μ. (2006). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης.
Γερμανός, ∆. (1984). Το παιδί και ο χώρος του στο ελληνικό δημοτικό Σχολείο. Στο Τεχνικά Χρονικά (1-2).
Γερμανός, ∆. (1993). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Αθήνα: Gutenberg.
Γερμανός, ∆. (1994). Υλικός χώρος, εκπαιδευτικά και πολιτισμικά µμοντέλα στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Στο Εκπαιδευτικά (34-35) 1994.
Γερμανός, Δ. (2000). Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του σχολικού χώρου: Μια προσέγγιση της αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος μέσα από την αλλαγή της σχέσης του παιδιού με το χώρο. Στο Δ. Γερμανός, Μ. Κανατσούλη (επιμ.) (2010) ΤΕΠΑΕ 09, Πρακτικά επιστημονικών εκδηλώσεων του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, 2007-09, σ. 21-54. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ/ University Studio Press.
Γερμανός, Δ., Αρβανίτη, Α., Γρηγοριάδης, Α., Κλιάπης, Π. (2007α). Οι αντιλήψεις των μαθητών για τη νέα συνεργατική τους τάξη και τα κριτήρια με τα οποία την αξιολογούν. Στο Χατζηδήμου, Δ. κ.ά. (επιμ.) (2006). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 24-26.10.2006, 487-495. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, τόμος Β.
Κάπος, Π. (2014). Crowdfunding και βιβλίο: η «πατρωνία» στην ψηφιακή εποχή.
Κυθραιώτης, Α. (2012). Η φύση της αλλαγής στους σύγχρονους οργανισμούς. Στο Π. Πασιαρδής (επιμ.), Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός (Τόμος Ι: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και βελτίωση), σ.1-28. Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Μπαμπινιώτης, Γ. (2002). Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (2η Έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε.
Baeck, P. και Collins, L. (2013). Working the crowd: A short guide to crowdfunding and how it can work for you. Λονδίνο: Nesta.
Castrataro, D. (2011). A Social History of Crowdfunding. Στο Social Media Week. Διαθέσιμο στο: http://socialmediaweek.org/blog/2011/12/a-social-history-ofcrowdfunding/#.UhDMvtL0Eus. Ανακτήθηκε: 29/6/2013.
Crowdsourcing.org (2013). Crowdsourcing, (Definitions/Examples). Διαθέσιμο στο: http://www.crowdsourcing.org/document/crowdsourcingdefinitionexamples/1363. Ανακτήθηκε: 29/6/2013.
York-Barr, J. και Duke, K. (2004). What do we know about teacher leadership? Findings from two decades of scholarship. Review of educational research 74(3): 255-316.
Fundable (2013). The History of Crowdfunding. Διαθέσιμο στο: http://www.fundable.com/crowdfunding101/history-ofcrowdfunding. Ανακτήθηκε: 29/6/2013
Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding (No. R2/2011). Working papers firms and region.
Herzberg, F., Maunser, B. και Snyderman Bloch, B. (1993). The motivation to work. New Brunswick, N. J. USA: Transaction Publishers.
Kleemann, F., Gunter Voss G., και Rieder, K. (2008). Un(der) paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing. Στο Science, Technology & Innovation Studies (4:1): 5-26.
Mollick, E. (2013). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Διαθέσιμο στο: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005.
Nordicity (2012). Crowdfunding in a Canadian Context: Exploring the Potential of Crowdfunding in the Creative Content Industries. Toronto, Ontario.
OECD (2014). Measuring Innovation in Education: A new Perspective. Στο Educational Research and Innovation. OECD Publishing. Διαθέσιμο στο: http://dx.doi.org/10.1787/9789264215696-en. Ανακτήθηκε: 27/4/2015.
Powers, T. V. (2012). SEC regulation of crowdfunding intermediaries under Title III of the JOBS Act. Στο Banking and Financial Services Policy Report 10 (31): 1-7.
Ramsey, Y. A. (2012). What the heck is crowdfunding?. Στο Business people. Διαθέσιμο στο: http://www.businesspeople.com/Post/757/what-the-heck-iscrowdfunding. Ανακτήθηκε: 5/7/2013.
Rochet, J. - C., και Tirole, J. (2003). Platform Competition in two-sided Markets. Στο Journal of the European Economic Association (1:4): 990-1029.
Rothler, D. και Wenzlaff, K. (2011). Crowdfunding Schemes in Europe. Στο European Expert Network on Culture Report.
Schwienbacher, Α. και Larralde, B. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. Στο SSRN Electronic Journal.
Spinrad, P. (2012). Crowdfunding is gamification solving real problems. Crowdsoursing.org. Διαθέσιμο στο: http://www.crowdsourcing.org/editorial/Crowdfunding-isgamification-solving-real problems/22032. Ανακτήθηκε: 12/6/2013.
Stephen P. R., Verhulst, L. S., DeCenzo, A. D. (2015). Fundamentals of Human Resource Management, 11th Edition.
Wheat, R. E., Wang, Y. Byrnes, J. E. και Ranganathan, J. (2013). Raising money for scientific research through Crowdfunding. Στο Trends in Ecology and Evolution 28(2): 71-72.