Οι μαθητές χρωματίζουν το σχολείο με βοηθό τον Deming


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
χωροπαιδαγωγική Deming παρέμβαση περιβάλλον χρώμα
Πρόδρομος Μπρούσας (Prodromos Mprousas)
Περίληψη

συγχρόνων παιδαγωγικών, διδακτικών, πολιτιστικών, κοινωνικο-οικονομικών και τεχνολογικών απαιτήσεων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα, βελτιώνεται η διαδικασία της μάθησης και ενισχύεται η αυτομάθηση. Η εκπαιδευτική διαδικασία και η συνακόλουθη ανάπτυξη του παιδιού λαμβάνουν χώρα σε φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ψυχολογικό περιβάλλον. Ένα επαρκές περιβάλλον είναι άκρως απαραίτητο για μια εποικοδομητική μάθηση. Το περιβάλλον είναι ένας συνδυασμός στοιχείων, όπως ο φωτισμός, ο ήχος, οι όγκοι, που, μαζί με το χρώμα, επηρεάζουν ή ολοκληρώνουν τις εμπειρίες των υποκειμένων μάθησης. Η παρούσα εργασία ερευνά τη σχέση μεταξύ του χρώματος και της μαθητικής συμπεριφοράς και έχει ως στόχο να καθορίσει τι πρέπει να προληφθεί ή να αντιμετωπιστεί, για να δημιουργηθεί το καλύτερο δυνατό περιβάλλον μάθησης. Ταυτόχρονα, καθώς ο χαρακτήρας της σύγχρονης εκπαίδευσης τείνει να καταστεί επενδυτικός, παρουσιάζεται υποτυπωδώς στα επιμέρους στάδια της προτεινόμενης παρέμβασης ο ‘Κύκλος του Deming’, ενός εργαλείου της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, προκειμένου να γίνουν αντιληπτές βασικές έννοιες της οργάνωσης. Προτείνονται στρατηγικές για το σχεδιασμό περιβαλλόντων που συνδράμουν τη μάθηση, καλλιεργούν δεξιότητες, μειώνουν το άγχος και διευκολύνουν την μαθητική εστίαση στο παρεχόμενο μορφωτικό προϊόν. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η σημασία του χρώματος στο δομημένο περιβάλλον και η επίδρασή του στους χρήστες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ IV Εισαγωγή καινοτομιών για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
Βιογραφικό Συγγραφέα
Πρόδρομος Μπρούσας (Prodromos Mprousas), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας

Μεταπτυχιακό ΔΜΠΣ «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες εφαρμογές στην εκπαίδευση» των Τμημάτων Οικονομικών και Προσχολικής Αγωγής ΑΠΘ

Αναφορές
Frey, K. (1986). Η μέθοδος project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Katz, L. G. και Chard, S. C. (2004). Η µέθοδος project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Μτφρ. Ρ. Λαµπρέλλη. Αθήνα: Άτραπος.
Koontz, H και O’ Donnell, C. (1984). Οργάνωση και Διοίκηση. Μτφρ. Χρ. Βαρδάκου. Αθήνα: Παπαζήση.
Γρόλλιος, Γ., Κοτίνης, Χ., Σμήλιος, Η. και Χατζηνικολάου, Α. (1998). Πρακτικές ασκήσεις και μέθοδος Project. Θεωρητικά προβλήματα και προοπτικές. Εκπαιδευτική Kοινότητα 46: 33-39.
Συμεωνίδου, Μ. και Τάτσιου, Ε. (2015). Το εκπαιδευτικό θέατρο ως καινοτομία και δημιουργική δράση παροχής κινήτρων και ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αθήνα: Δίαυλος.
Ταρατόρη – Τσαλκατίδη, Ε. (2003). Η μέθοδος project στην θεωρία και στην πράξη. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της Μεθόδου project στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg.
Barber, M. (1996). The learning game: arguments for an education revolution. London: Victor Gollancz.
Birren, F. (1988). Light, colour & environment. Pennsylvania: Schiffer Publishing.
Brebner, J. (1982). Environmental psychology in building design. London: Applied Science.
Bross, C. και Jackson, K (1981). Effects of Room Color on Mirror Tracing by Junior High School Girls. Στο Perceptual and Motor skills 52: 767-770.
Brubaker, C. W. (1998). Planning and Designing Schools. New York: McGraw-Hill.
Camgöz, N., Yener, C. και Güvenç, D. (2003). Effects of Hue, Saturation and Brightness. Στο Color Research and Application 29(1): 20-28.
Deming, W. E. (1994). The new economics for industry. Education Government (2nd Edition). Cambridge: MIT Press.
Gifford, R. (2002). Environmental psychology: principles and practice (3rd Edition). Canada: Optimal books.
Hathaway, W. (1987). Light, Color and air quality: Important elements of the learning environment. Στο Education Canada 27(3): 35-44.
Holahan, C. J. (1982). Environmental psychology (1st edition). New York: Random House.
Khouw, N. (1995). The Meaning of Color for Gender. Διαθέσιμο στο: https://www.colormatters.com/color-symbolism/gender-differences. (Ανακτήθηκε: 1/12/2004).
Kilpatrick, W. (1921). Dangers and Difficulties of the Rroject Method and How to Overcome Them : A Review and Summary. Στο Teachers College Record 22(4), 283-288.
Kyriakides, L. και Campbell, R. J. (2004). School self-evaluation and school improvement: A critique of values and procedures. Στο Studies in Educational Evaluation 30(1): 23-26.
Lawrence, A. S. (2002). School Environment & Academic Achievement of Standard IX Students. Στο Journal of Educational and Instructional Studies in the World 2.
Lawson, B. (2000). Introduction in Architecture of schools: the new learning environments (1st Edition). Oxford: Architectural Press.
Maxwell, L. E. και Evans G. W. (2000). The Effects of Noise on Pre-school Children's Pre-reading Skills. Στο Journal of Environmental Psychology 20: 91-97.
Schauss, A. G. (1985). The Physiological Effect of Color on the Suppression of Human Aggression: Research on Baker-Miller Pink. Στο International Journal of Biosocial Research 2: 55-64.
Tanner, C. K. (2000). The Influence of School Architecture on Academic Achievement. Journal of Educational Administration 38(4): 309-330.
Usaini, M. I. και Bakar, N. A. (2015). The influence of school environment on academic performance of secondary school students in Kuala Terengganu. International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century, Malaysia.
Webb, L. D. και Norton, M. S. (1999). Human Resources Administration: Personnel Issues and Needs in Education (3rd Edition). NJ: Upper Saddle River.
Weinstein, C. S., και David, T. G. (1987). Spaces for children: the built environment and child development. New York: Plenum Press.