Εικαστικοί και παιδαγωγικοί διάλογοι στις γειτονιές


Δημοσιευμένα: Ιουλ 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
χώρος ιδιότητα του πολίτη πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ελένη Ζάχου (Eleni Zachou)
Έλενα Ακύλα (Elena Akyla)
Περίληψη

Η έννοια του χώρου και η καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη διατρέχουν τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγράμματος Σπουδών σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η εμπειρία από τη διεξαγωγή προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων σε πολυπολιτισμικά δημοτικά σχολεία του κέντρου της Αθήνας με θέμα τη γειτονιά και αναδεικνύονται οι παιδαγωγικές και εικαστικές δράσεις που αναπτύχθηκαν σε τρία διαφορετικά σχολεία. Οι μαθητές/τριες στα προγράμματα αυτά εργάζονται ομαδικά, διερευνούν τις γειτονιές τους ιστορικά και διαθεματικά και συνομιλούν μέσα από τις εργασίες τους με μαθητές/τριες άλλων σχολείων, σπουδαστές/τριες της Αρχιτεκτονικής και δημόσιους φορείς της πόλης. Η εισήγηση αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τόσο τις χωρικές ταυτότητες των παιδιών, όσο και τη βιωματική προσέγγιση του τόπου και την επικοινωνία με την τοπική κοινότητα. Από την εφαρμογή των προγραμμάτων διαφαίνεται ότι η διερεύνηση και η διαπραγμάτευση του χώρου βοηθούν στη χειραφέτηση των μαθητών/τριών και ανοίγουν το δρόμο για σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ελένη Ζάχου (Eleni Zachou)
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Έλενα Ακύλα (Elena Akyla)
Εικαστικός
Αναφορές
ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών – Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Alderson, P. (2000). Children as researchers: the effects of participation rights on research methodology. Στο P. Christensen και A. James (επιμ.), Research with children: perspectives and practices. σ. 241-257. London: Falmer Press.
Chawla, l. και Heft, H. (2002). Children’s competence and the ecology of communities: a functional approach to the evaluation of participation. Στο Journal of Environmental Psychology 22: 201-216.
Christensen, P., James, A. και Jenks, C. (2000). Home and movement: children constructing ‘family time’. Στο S. Holloway και G. Valentine (επιμ.), Children’s geographies: playing, living, learning, σ.139-155. London: Routledge.
Hart, R. A. (1992). Ladder of participation, children's participation: from tokenism to citizenship. Italy: Unicef.
Hart, R. A. (2008). Stepping back from ‘the ladder’: reflections on a model of participatory work with children. Στο A. Reid, B. B. Jensen, J. Nikel και V. Simovska (επιμ.), Participation and learning perspectives on education and the environment, health and sustainability, σ. 19-31. Netherland: SPRINGER.
Herbots, K. και Put, J. (2015). The participation disc. A concept analysis of (a) child (’s right to) participation. Στο International Journal of Children’s Rights 23: 154-188.
Kirby, P. και Bryson, S. (2002). Measuring the magic: evaluating and researching young people’s participation in public decision making. London: Carnegie Young People’s Initiative.
Lansdown, G. (2002). Promoting children’s participation in democratic decision-making. Florence: UNICEF.
Lansdown, G. (2005). The evolving capacities of the child. Florence: UNICEF, Innocenti Research Centre, Save the Children.
Massey, D. (1998). The spatial construction of youth cultures. Στο T. Skelton και G. Valentine (επιμ.), Cool places. Geographies of youth culture, σ. 122-130. London and New York: Routledge.
Mathews H. (2003). Children and regeneration: setting an agenda for community participation and Integration. Στο Children and Society 17(4): 264-276.
Mauthner, M. (1997). Methodological aspects of collecting data from children: lessons from three research projects. Στο Children and Society 1: 16-28.
Nieuwenhuys, O. (2001). By the sweat of their brow? Street children, NGOs and children’s rights in Addis Ababa. Africa 71(4): 539–557.
Purvis, T. και Hunt, A. (1999). Identity versus citizenship: transformations in the discourses and practices of citizenship. Στο Social & Legal Studies 8(4): 457-482.
Sinclair, R. (2004). Participation in practice: making it meaningful, effective and sustainable. Στο Children & Society 18(2):106-118.
Shier, H. (2001). Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. Children and Society 18: 107-117.
Unesco (1989). Convention on the rights of the child.
Young, L., και Barrett, H. (2001). Adapting visual methods: action research with Kampala street children. Area 33(2): 141-152.