Από τη Σχολική Βιβλιοθήκη 1.0 και 2.0 στην πρόκληση και την προοπτική λειτουργίας Πληροφοριακών Κέντρων (iCentre) στα Σχολεία μας


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Σχολική Βιβλιοθήκη Σχολική Βιβλιοθήκη 1.0 Σχολική Βιβλιοθήκη 2.0 Σχολικό Πληροφοριακό Κέντρο σχολική εκπαίδευση σχολικές βιβλιοθήκες-Ελλάδα
Γεώργιος Ζάχος (Georgios K. Zachos)
http://orcid.org/0000-0002-0653-4914
Περίληψη

Στις χώρες με ανεπτυγμένη σχολική εκπαίδευση οι Σχολικές τους Βιβλιοθήκες διάνυσαν ήδη μια μεγάλη μορφολογική και λειτουργική διαδρομή: Από την παραδοσιακή μορφή Βιβλιοθήκης που στηρίζονταν στις έντυπες πηγές και κατείχε σημαντικό χώρο του σχολικού κτηρίου για τη στέγαση της, μετέβησαν σταδιακά στη Σχολική Βιβλιοθήκη 1.0 που επειδή στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ηλεκτρονικές πηγές και λιγότερο στις έντυπες έχει περιορισμένες απαιτήσεις στέγασης αλλά δράσεις και λειτουργίες που καλύπτουν όλο το σχολικό κτήριο.

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη του συμμετοχικού Web 2.0 μεταλλάσσει και την Σχολική Βιβλιοθήκη 1.0 σε Σχολική Βιβλιοθήκη 2.0 που πλέον λειτουργεί ως το «Πληροφοριακό Κέντρο του Σχολείου (iCentre)» σε άμεση οργανωτική και λειτουργική σχέση με τις πληροφορικές υποδομές και τις σχετικές με αυτές εκπαιδευτικές δράσεις και δομές του σχολείου.

Τα σχολεία μας, στην συντριπτική τους πλειονότητα, και παρά τα παραδείγματα σημαντικών Σχολικών Βιβλιοθηκών στο παρελθόν, και τις αλυσιτελείς προσπάθειες καθιέρωσής τους στο σχετικά πρόσφατο, στερούνται Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Όμως με την εκμετάλλευση της πληροφοριακής τεχνολογίας, με μικρές κτιριακές παρεμβάσεις και με την διάθεση περιορισμένων πόρων- αλλά με θέληση για αλλαγή και εκσυγχρονισμό, τόσο από την πολιτική ηγεσία όσο και από τους εκπαιδευτικούς- μπορούμε να οδηγηθούμε κατ’ ευθείαν στο τρίτο στάδιο εξέλιξης των Σχολικών Βιβλιοθηκών όπως αυτές διαμορφώθηκαν διεθνώς και να δημιουργήσουμε στα σχολεία μας «Σχολικά Πληροφοριακά Κέντρα» που θα ενσωματώνουν: λειτουργίες βιβλιοθήκης, πληροφοριακής στήριξης του εκπαιδευτικού έργου, εκπαίδευσης των μαθητών στον πληροφοριακό αλφαβητισμό και στην πληροφοριακή τεχνολογία και εκμετάλλευση των πρακτικών του συμμετοχικού Web 2.0.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ IV Εισαγωγή καινοτομιών για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεώργιος Ζάχος (Georgios K. Zachos), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δρ, Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

τ. Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
Αναφορές
Ζάχος, Γ. και Νίνος, Εμμ. (2010). Προτάσεις για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, (Προτάσεις του Γενικού Συμβουλίου Δημοσίων Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης για δημόσια διαβούλευση) Διαθέσιμο στο: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs/gs_sxolikes_bibliothhkes_110124.pdf
Ζάχος Γ., (1999). Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στο σύγχρονο Σχολείο. Διημερίδες για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες. Καρδίτσα 8-9 Σεπτεμβρίου 1999, Τρίκαλα 9-10 Σεπτεμβρίου 1999, Οργάνωση ΤΕΙ Λάρισας και Ιωάννινα 22-23 Οκτωβρίου 1999, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διαθέσιμο στο: http://www.gzachos.gr/scientific-career/publications-of-george-zachos/149-logo-editing.html.
American Association of School Librarians (2007). Standards for the 21st century learner. Διαθέσιμο στο: http://www.ala.org/aasl/.
Canadian Library Association (2014). Standards of Practice for School Library Learning Commons in Canada. Available at: http://llsop.canadianschoollibraries.ca/
Connor E. (2007). MLS, AHIP. Library 2.0, Medical Reference Services Quarterly, 26:S1, p.5-23, DOI: 10.1300/J115v26S01_02. Available at: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J115v26S01_02
Elliott C. (2011). A transformative vision of school library 2.0: defining the route, Synergy, v. 9, 1, Learning Landscapes. Available at: https://www.slav.vic.edu.au/synergy/volume-9-number-1-2011/learning-landscapes/123-a-transformative-vision-of-school-library-20-defining-the-route.html.
Grigsby, K. S. (2015). Re-imagining the 21st Century School Library: From Storage Space to Active Learning Space. Στο TechTrends 59(3), May/June 2015. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s11528-015-0859-5
Tallaksen Rafste, E., Pemmer Sætre, T. and Sundt, E. (2006). Norwegian Policy for Empowering School Libraries, IFLA Journal 32(1): 48–53. Available at: https://www.researchgate.net/publication/249773704_Norwegian_Policy_for_Empowering_School_Libraries.