Προσβασιμότητα στο σχολικό χώρο Μια έρευνα σε σχολεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
προσβασιμότητα δομημένο περιβάλλον σχολικός χώρος εμπόδια αναπηρία συνεκπαίδευση
Βασιλική Κασσανδρινού (Vasiliki Kassandrinou)
Περίληψη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τo σχολικό έτος 2010-2011 σε 166 γενικά δημοτικά σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης με Τμήματα Ένταξης. Σε 36 από αυτά τα κτίρια, έγινε αναλυτική αποτύπωση-καταγραφή των δομικών στοιχείων τους, με το «Ερωτηματολόγιο για τον Έλεγχο της Προσβασιμότητας των Σχολικών Κτιρίων» για την καταλληλόλητα των σχολικών χώρων, των εμποδίων, του εξοπλισμού που διαθέτουν καθώς και της χωροταξικής και αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης. Σε 16 από τα σχολεία αυτά, έγινε καταγραφή των καθημερινών μετακινήσεων μαθητών/μαθητριών που μετακινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο και περιπατητήρα (rollator) προς, από και μέσα στο γενικό δημοτικό σχολείο και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια. Η μελέτη του χώρου, των διαδρομών και των μετακινήσεων των μαθητών και μαθητριών προς, από και μέσα στο σχολείο αναδεικνύει τα προβλήματα προσβασιμότητας των ελληνικών σχολικών κτιρίων και την επίδρασή τους στη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρία στις σχολικές δραστηριότητες.

Θα παρουσιαστεί ένα τμήμα αυτού του δείγματος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή
Βιογραφικό Συγγραφέα
Βασιλική Κασσανδρινού (Vasiliki Kassandrinou)

Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπαιδευτικός, υπ. διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Αναφορές
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης & Διαδικασιών (2009). Μεθοδολογία Ελέγχου Προσβασιμότητας Δημόσιων Υπηρεσιών και Υποδομών. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο.
ΕΣΑμεΑ (2008). Σχεδιάζοντας πολιτική σε θέματα αναπηρίας, Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου. Αθήνα.
ΕΣΑμεΑ (2005). Έκθεση για την 3η Δεκέμβρη 2005, «Προσβασιμότητα: Το ‘κλειδί’ για την εξάλειψη των διακρίσεων». Αθήνα.
ΕΣΑμεΑ (2008). Έρευνα Κοινής Γνώμης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Εκπαιδευτική Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία και των Στελεχών των Αναπηρικών Οργανώσεων”. Αθήνα.
Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (1996). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους. Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2η Έκδοση.
Νάσκου-Περράκη, Π. (2015). Η Προσβασιμότητα: ένα νέο δικαίωμα στο διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία, Επιστημονική Συμβολή στον Τιμητικό τόμο προς τιμή του Καθηγητή Παναγιώτη Κανελλόπουλου (υπό δημοσίευση) Ν.3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.
Σούλης, Σ. Γ. (2013). Εκπαίδευση και Αναπηρία. Αθήνα: ΕΣΑμεΑ.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (2001).
Πολυχρονοπούλου-Ζαχαρόγεωργα, Σ. (1995). Παιδιά και έφηβοι με ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Αθήνα: ΙΔΙΩΤΙΚΗ.
Τσαλής, Π. (2010). Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της προσβασιμότητας Εμποδιζομένων Ατόμων σε επίπεδο Δήμου, διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.
Τσαλής, Π. και Νανιόπουλος, Α. (2014). Η προσβασιμότητα των ατόμων με δυσκολίες στη μετακίνηση στην περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έκθεση για την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ως προς την προσβασιμότητα των εμποδιζομένων ατόμων.
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (2003). Σχεδιάζοντας για Όλους. Διαθέσιμο στο: http://www.ypeka.gr. Ανακτήθηκε: 2/3/2016.
Centre for Universal Design (2011). The New Principles of Universal Design. Centre for Universal Design, College of Design, North Carolina State University. Raleigh, North Carolina.
Imrie, R. και Hall, P. (2001). Inclusive Design: Designing and Developing Accessible Environments. New York: Spon Press.
Mace, R. (1998). Universal Design in Housing. Assistive Technology. Raleigh, North Carolina: Taylor & Francis. Published online: 22/10/2010.
Wylde, M., Barron-Robbins, A. και Clarke, S. (1994). Building for a Lifetime: The design and construction of fully accessible homes. Connecticut: Taunton Press.
World Health Organization (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, final draft. (Full Version διαθέσιμο στο: WHO/EIP/GPE/CAS/ICIDH-2 FI/01.1).