Συνομιλώντας για την πόλη με τα παιδιά


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
μελέτη της πόλης γεωγραφίες των παιδιών διδακτική του χώρου καθημερινή ζωή χωρο-κοινωνικές ταυτότητες
Ειρήνη Μίχα (Irene Micha)
Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες στον ευρύτερο διεπιστημονικό κλάδο μελέτης της πόλης συγκροτείται το πεδίο γεωγραφίες των παιδιών εστιάζοντας στις χωρο-κοινωνικές παραμέτρους της παιδικής ηλικίας και αναζητώντας τις δυνατότητες μιας βασισμένης στο χώρο διδασκαλίας. Ο προβληματισμός που αναπτύσσεται στο κείμενο εντάσσεται σε αυτή τη συζήτηση και πηγάζει από τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει από το 2012 με δασκάλες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων με αντικείμενο τη γειτονιά του σχολείου και στόχο το διάλογο μεταξύ των μικρών μαθητών/ριών και των σπουδαστών/ριών της Σχολής Αρχιτεκτόνων. Οι ζυμώσεις που προκύπτουν από τις διαφορετικές παιδαγωγικές πρακτικές αναπροσδιορίζουν τα ερευνητικά ερωτήματα, οδηγώντας σε δυο βασικές επισημάνσεις γύρω από τις οποίες αρθρώνεται η δομή του κειμένου: η πρώτη αφορά το χώρο ως αλληλεμπλεκόμενο παράγοντα της καθημερινής ζωής (και της εκπαιδευτικής διαδικασίας), ενώ η δεύτερη τις πολλαπλές (χωρικές) ματιές των παιδιών – καθοριστικές για την ανάπτυξη μιας συνειδητής απόστασης από τις επικρατούσες νοηματοδοτήσεις και τους τρόπους αντίληψης που καθορίζουν τη σκέψη μας για την πόλη. Στη βάση αυτή γίνεται μια προσπάθεια να οριοθετηθεί ένα πλαίσιο διερεύνησης για τη διδακτική του χώρου στο σχολείο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ειρήνη Μίχα (Irene Micha)

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Αναφορές
Calvino, I. (1982). Οι Αόρατες πόλεις. Μτφρ. Ε. Γ. Ασλανίδης και Σ. Καπογιαννοπούλου. Αθήνα: Οδυσσέας.
Certeau, M. de (2010). Επινοώντας την καθημερινή πρακτική. Η πολύτροπη τέχνη του πράτειν. Μτφρ. Κ. Καψαμπέλη. Αθήνα: Σμίλη.
Massey, D. (2001). Φιλοσοφία και πολιτικές της χωρικότητας. Μτφρ. Α. Πατσού. Αθήνα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ – Παπασωτηρίου.
Massey, D. (2008). Για το χώρο. Μτφρ. Ι. Μπιμπλή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας και Εκπαιδευτικοί ΠΕ Αθηνών. (2017). Οι γειτονιές μας. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις μέσα από τέσσερις διαλόγους. Επιμέλεια και κείμενα: Ε. Ακύλα, Ε. Ζάχου, Μ. Λεμπέση και Ει. Μίχα. Κείμενα: Ντ. Βαΐου, Μ. Δημοπούλου και Κ. Κύρδη. Αθήνα: ΙΑ/ΕΤΕ.
Λιάκος, Α. (2015). Γιατί η προφορική ιστορία;. Στο Ε. Νάκου και Α. Γκαζή (επιμ.), Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση, σ. 35-42. Αθήνα: Νήσος.
André, I., Carno, A., Abreu, A., Estevens, A. και Malheiros, J. (2012). Learning for and from the city: the role of education in urban social cohesion. Στο Belgeo 4|2012. Διαθέσιμο στο: http://belgeo.revues.org/8587. (Ανακτήθηκε: 10/3/2016).
Brockmann, B. (2016). The story is only the start. Στο Our Schools/Our Selves. Ειδικό αφιέρωμα Oral history education, political engagement and youth. The Canadian Center for Policy Alternatives 25(2): 150-159.
Chiristensen, P. και James, A. (επιμ.) (2000). Research with Children: Perspectives and Practices. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Falmer Press.
Dudek, M. (2005). Children’s Spaces. Οξφόρδη: Architectural Press Elsevier.
Gayet-Viaud, C., Rivière, Cl. και Simay, Ph. (2015). Les enfants dans la ville. Στο Métropolitiques. Διαθέσιμο στο: http://www.metropolitiques.eu/Les-enfants-dans-la-ville.html. (Ανακτήθηκε: 13/5/2016).
Graves, M. και Rechniewski, E. (2015). Imagining geographies. Mapping identities. Ειδικό αφιέρωμα Geographies of Identity. Στο Journal of Multidisciplinary International Studies 12(1). Διαθέσιμο στο : http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/portal/article/view/4380.
(Ανακτήθηκε: 19/7/2017).
Gruenewald, D.A. (2003). The Best of Both Worlds: A Critical Pedagogy of Place. Στο Educational Researcher 32(4): 3-12.
Holloway, S.L. και Valentine, G. (επιμ.) (2000). Children’s Geographies: Playing. living. learning. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge.
Holloway, S.L. (2014). Changing children’s geographies. Στο Children’s Geographies 12(4): 377-392. Διαθέσιμο στο: https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/16150/1/14733285%252E2014%252E930414.pdf. (Ανακτήθηκε: 21/7/2017).
Lefebvre, H. (1981). Critique de la vie quotidienne. Παρίσι: L’Arche Editeur.
Lefebvre, H. (1974). La production de l’espace. Παρίσι: Anthropos.
Lehman-Frisch, S. και Vivet, J. (2011). Géographies des enfants et des jeunes. Στο Carnets de géographes 3. Διαθέσιμο στο: http://www.carnetsdegeographes.org/PDF/Debat_03_01_Lehman_Frisch_Vivet.pdf. (Ανακτήθηκε: 21/7/2017).
Lehman-Frisch, S., Authier, J.Y. και Dufaux, F. (2012). “Draw me your neighbourhood”: a gentirfied Paris neighbourhood through its children’s eyes. Στο Children’s Geographies 10(1): 17-34.
Massey, D. (1995). The conceptualization of place. Στο P.M. Jess και D. Massey (επιμ.), A Place in the World? Places. Cultures and Globalization, σ. 45-63. Οξφόρδη: The Open University.
McLaren, P. και Kincheloe, J. L. (επιμ.) (2007). Critical pedagogy: where are we now?. Νέα Υόρκη: Peter Lang.
Morgan, J. (2000). Critical pedagogy: the spaces that make the difference. Στο Culture & Society 8(3): 273-289.
Perec, G. (1985). Espèces d’espaces. Παρίσι: Galilée.
Pike, S. ( 2011). “If you went out it would stick”: Irish children’s learning in their local environments. Στο International Research in Geographical and Environmental Education 20(2): 139-159.
Preston, L. (2015). The Place of Place-Based Education in the Australian Primary Geography Curriculum. Στο Geographical Education 28: 41-49.
Pyyry, N. (2014). Learning with the city via enchantment photo-walks as creative encounters. Στο Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 37(1): 102-115. Λονδίνο: Routledge.
Ramsey, P. G. (2004). Teaching and Learning in a Diverse World. Multicultural Education for Young Children. Νέα Υόρκη και Λονδίνο: Teachers College Press.
Rutherford, J. (1990). The Third Space. Interview with Homi Bhabha. Στο J. Rutherford (επιμ.), Identity: Community. Culture. Difference, σ. 207-221. Λονδίνο: Lawrence and Wishart.
Said, E. (1993). Culture and Imperialism. Νέα Υόρκη: Vintage Books.
Soja, E. W. (1999). Thirdspace: Expanding the Scope of the Geographical Imagination. Στο J. Allen, D. Massey και Ph. Sarre (επιμ.), Human Geography Today, σ. 260-78. Cambridge: Polity Press.
Swyngedouw, E. (1997). Neither Global Nor Local: “Glocalization” and the Politics of Scale. Στο K. R. Cox (επιμ.), Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, σ. 137-166. Νέα Υόρκη και Λονδίνο: Guilford/Longman.
Van den Berg, M. (2013). City Children and Genderified Neighbourhoods: The New Generation as Urban Regeneration Strategy. Στο International Journal of Urban and Regional Research 37(2): 523-36.
Weller, S. και Bruegel, I. (2009). Children’s “Place” in the Development of Neighbourhood Social Capital. Στο Urban Studies 46(3): 629-643.