∆υνατότητες εκπαιδευτικής και δημοτικής συνεργασίας σε μια πόλη με πανσπερμία χώρων Προσχολικής Αγωγής


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Προσχολική Αγωγή νηπιαγωγικός χώρος νηπιαγωγείο δήμος συνεργασία
Παναγιώτης Ι. Σταμάτης (Panagiotis J. Stamatis)
http://orcid.org/0000-0002-9459-7156
Περίληψη

Η Προσχολική Αγωγή θα έπρεπε να απασχολεί πρώτιστα τους μεταρρυθμιστές του ελληνικού εκπαιδευτικούς συστήματος καθώς οι κτιριακές υποδομές στέγασης των νηπίων, τα «νηπιαγωγεία», αποτελούν ποιοτικό δείκτη του βαθμού ενδιαφέροντος που εκδηλώνει η πολιτεία για αυτήν. Πλήθος μελετών και δημοσιευμάτων έχουν αναφερθεί διαχρονικά και ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια, στο ζήτημα της νηπιαγωγικής στέγης, εστιάζοντας κυρίως σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας. Στόχο της προσπάθειας αυτής αποτελεί η βελτίωση των χώρων των νηπιαγωγείων και όχι μόνο στο επίπεδο της συντήρησης αλλά και στο επίπεδο της αναβάθμισης της λειτουργίας τους και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες ή τις δυνατότητες της πόλης όπου στεγάζονται, προκειμένου αυτά να αξιοποιούν παιδαγωγικά τις αστικές δομές και να αξιοποιούνται εποικοδομητικά από αυτές.

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται, μέσα από την παράθεση στοιχείων μιας έρευνας επισκόπησης που πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγεία της πόλεως Ρόδου, τα οποία θεωρούνται ως διαφωτιστικό παράδειγμα πανσπερμίας χώρων Προσχολικής Αγωγής, η παρουσίαση προτάσεων διασύνδεσης και συνεργασίας των νηπιαγωγείων με την πόλη αυτή. Τα ερευνητικά συμπεράσματα είναι βασισμένα σε απόψεις προϊσταμένων νηπιαγωγείων και δημοτικών υπηρεσιών, αρμόδιων για ζητήματα εκπαίδευσης, που καταγράφηκαν με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης. Όπως διαπιστώνεται,υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες εκπαιδευτικής και δημοτικής συνεργασίας, οι οποίες εκκινούν από διαφορετικές αντιλήψεις σε θεμελιώδη λειτουργικά, παιδαγωγικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Αναφορές
Click, M. P. (2005). ∆ιοίκηση Μονάδων Προσχολικής και Σχολικής Αγωγής. Επιμ. A. Aθανασούλα-Pέππα. Μτφρ. Μ. Σπανού. Aθήνα: Έλλην.
Γερμανός, ∆. (2002). Οι τοίχοι της γνώσης. Σχολικός χώρος και εκπαίδευση. Aθήνα: Gutenberg.
Γερμανός, ∆. (2006). Χώρος και διαμόρφωση της συμπεριφοράς στο κοινωνικό περιβάλλον. Στο Ε. Συγκολλίτου (επιμ.), Περιβαλλοντική Ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις στον ελλαδικό χώρο, σ. 43-64. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Γουργιώτου, Ε. και Ουγγρίνης, Κ.-Α. (2015). Αρχιτεκτονικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία τόπων μάθησης στο Νηπιαγωγείο. Θεσσαλονίκη: ∆ίσιγμα.
Κουτσουβάνου, E. και Γιαλαμάς, B. (1996). O χώρος του Νηπιαγωγείου και οι διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας. Aθήνα: Oδυσσέας.
Παπανικολάου, P. (1999). Οργάνωση και διαμόρφωση του χώρου στο Νηπιαγωγείο. Aθήνα: Kαστανιώτης.
Σαΐτης, Χ. (2005). Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Σολομών, I. (1992). Εξουσία και τάξη στο νεοελληνικό σχολείο. Μια τυπολογία των σχολικών χώρων και πρακτικών 1820-1900. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Σταμάτης, Π. Ι. (2007α). Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για το νηπιαγωγικό χώρο. Στο ∆. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου και Κ. Χατζηδήμου (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ‘Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα’, τόμος Α ́, σ. 71-77. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
Σταμάτης, Π. Ι. (2007β). Κτιριολογικός σχεδιασμός εκπαιδευτικών μονάδων. Στο Φ. Καλαβάσης και Α. Κοντάκος (επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 1, σ. 84-99. Αθήνα: Ατραπός.
Σταμάτης, Π. Ι. (2013). Επικοινωνία στην εκπαίδευση. Αθήνα: ∆ιάδραση.
Σταμάτης, Π. Ι. και Κόνσολας, Μ. (2009β). Ο χώρος ως παράγοντας άσκησης διοικητικού έργου στη σχολική μονάδα. Στο Α. Κοντάκος και Φ. Καλαβάσης (επιμ.), Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 2, σ. 165-177. Αθήνα: Ατραπός.
Συγκολλίτου, Ε. (1997). Περιβαλλοντική Ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τσουκαλά, Κ. (2000). Τάσεις στη Σχολική Αρχιτεκτονική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Bissell, J. (2004). Teachers' Construction of Space and Place: the Method in the Madness. Στο Forum 46(1): 28-32.
Brubaker, W. C. (1998). Planning and designing schools. New York: McGraw-Hill.
Butin, D. (2000). Classrooms. Washington, D.C.: National Clearinghouse for Educational Facilities.
Cohen, S., Evans, G. W., Stakols, D. και Krantz, D. S. (1986). Behavior, health, and Environment stress. New York: Plenum.
Earthman, G. I. (2004). Prioritization of 31 Criteria for School Building Adequacy. Baltimore: American Civil Liberties Union Foundation of Maryland.
Everand, K. B., Morris, G. και Wilson, I. (2004). Effective School Management. London: Paul Chapman Publishing.
Fullan, M. και Hargreaves, A. (1992). What’ s worth fighting for in your school? Working together for improvement. Buckingham, UK: Open University Press in association with the Ontario Public School Teachers' Federation.
Graves, B. E. (1993). School ways: The planning and design of America’ s schools. New York: McGraw-Hill.
Higgins, S., Hall, E., Wall, K., Woolner, P. και McCaughey, C. (2005). The Impact of School Environments: A Literature Review. London: Design Council.
Horne, S. C. (1998). Shared Visions? Architects and Teachers Perceptions on the Design of Classroom Environments. Loughborough, UK: Loughborough University, Design Education Research Group, Leicestershire.
Kalabasis, F., Kontakos, A., και Stamatis, P. (2011). Name selection of School Units: A case of Contact Between the City and the School Community. Paper presented in EERA-ECER ‘Urban education’. ∆ιαθέσιμο στο: http://www.eera-ecer.de/ecer- programmes/conference/5/contribution/19205/ . (Ανακτήθηκε: 20/4/2017).
Kodakos, A., Konsolas, M., Stamatis, P. και Apostolou, S. (2012). The role of space in school administration. Στα Electronic (CD) Proceedings of CCEAM 2012 Conference, 3-7 November 2012, Limassol – Cyprus.
Lackney, J. A. (1996). Quality In School Environments: A Multiple Case Study of the Diagnosis, Design and Management of Environment Quality in Five Elementary Schools in the Baltimore City Public Schools from an Action Research Perspective. Wisconsin: University of Wisconsin-Milwaukee. Dissertation.
Lang, D. C. (2002). Teacher Interaction within the Physical Environment: How Teachers Alter Their Spaces and/or Routines Because of Classroom Character. Seattle: University of Washington. Dissertation.
MacGilhrist, B., Mayers, K. και Reed, J. (2004). The intelligent School. London: Sage Publications.
McGregor, J. (2004). Space and Schools. Στο Forum 46(1): 13-18.
McMillan, D. (1997). Classroom spaces and learning places: How to arrange your room for maximum learning. Charthage, IL: Teaching and Learning Company.
Moore, D. και Warner, E. (1998). Where Children Learn: The Effect of Facilities on Student Achievement. Scottsdale: Council of Educational Facility Planners International.
Sanoff, H., Pasalar, C. και Hashas, M. (2001). School Building Assessment Methods.USA: North Carolina State University.
Schneider, M. (2003). Linking School Facility Conditions to Teacher Satisfaction and Success. Washington: National Clearinghouse for Educational Facilities.
Smartschan, G. F. (2006). The Design of Instructional Space: What We Know, What We Do, and What We Need to Do. Στο School Planning and Management 45(1): 22-23.
Stine, S. (1997). Landscapes for learning: Creating outdoor environments for children and youth. New York: John Wiley and Sons.
Warner, C. και Curry, M. (1997). Everybody’s house-the schoolhouse: Best techniques for connecting home, school, and community. London: Sage Publications.