ΒΙΒΛΙΟΚΥΒΟΣ: Μια φορητή εγκατάσταση για την αρχιτεκτονική και το βιβλίο


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
χώρος παιδί βιβλίο αρχιτεκτονική ανάγνωση πολυλειτουργικότητα παιχνίδι αυτοανάπτυξη συναρμολόγηση φορητότητα δίκτυο
Θανάσης Φώτου (Thanassis Fotou)
Ναταλία Μπαζαίου (Natalia Bazaiou)
Περίληψη

Ο «Βιβλιοκύβος» – BOOX είναι ένας κινητός συναρμολογούμενος χώρος που μπορεί να μεταφέρεται από σχολείο σε σχολείο και που έχει διπλό ρόλο: της βιβλιοθήκης και ενός περιβάλλοντος που αναδεικνύει την εμπειρία ανάγνωσης σε ώρα απόλαυσης. Απευθύνεται κυρίως σε σχολεία, στα οποία η σχέση με το βιβλίο είναι τοποθετημένη στο περιθώριο.

Ο «Βιβλιοκύβος» δεν προτάσσει ένα συγκεκριμένο τρόπο χρήσης, αλλά καλεί τα παιδιά να τον χρησιμοποιήσουν, πάνω μεν σε προκαθορισμένες δομές, αλλά με όποιον τρόπο εκείνα επιλέξουν, δημιουργώντας τις δικές τους χωρικές αφηγήσεις. Η ροϊκή δομή του διασπά τις καθιερωμένες έννοιες της βιβλιοθήκης, του ανοίγματος, της εισόδου. Όλα διαχέονται καλώντας προς εξερεύνηση.

Μέσα από την επαφή τους με έναν χώρο που δίνει ελευθερία στον τρόπο χρήσης, τα παιδιά επενδύουν την ώρα ανάγνωσης βιβλίων με θετικό πρόσημο. Παράλληλα, η διαφορετική και αναπάντεχη χωρική εμπειρία, διεγείρει την φυσική τους περιέργεια για το τι είναι η αρχιτεκτονική και πώς μπορεί να μεταμορφώσει την ποιότητα της ζωής και των δραστηριοτήτων μας.

Έχουμε λοιπόν μια πρακτική εφαρμογή της ανάγκης ύπαρξης στην πόλη χωρικών ερεθισμάτων στην κλίμακα του παιδιού, σε ώσμωση με μια νέα συνθήκη εκπαίδευσης. Συνθήκη που προσφέρει μια ευκαιρία εμπειρίας του χώρου με αφορμή την έννοια της ανάγνωσης, σε αντίστοιχη προτεραιότητα με την έννοια του χώρου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή
Αναφορές
Schunk, D. (2010). Θεωρίες μάθησης. Μια εκπαιδευτική προσέγγιση. Μτφρ. Ε. Εκκεκάκη. Επιμ. Γ. Κουλαουζίδης. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Αναστασάκης, Μ. (2003). Ανασχεδιάζοντας τη βιβλιοθήκη στο σχολείο. Μια πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Γερμανός, ∆. (1998). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Επιμ. σειράς Χ. Φράγκος. Αθήνα: Gutenberg.
Γερμανός, ∆. (2002). Οι τοίχοι της γνώσης. Σχολικός χώρος και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Γερμανός, ∆. (2006). Ο σχολικός χώρος ως παράγοντας ευημερίας του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. Πρακτικά ΙΣΤ’ Παγκύπριου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία του Παιδιού στο Σχολικό Περιβάλλον, Λευκωσία 12 Μαΐου 2006. Λευκωσία: ΕΕ ∆ιευθυντών Σχολείων ∆Ε.
Γερμανός, ∆. και Κανατσούλη, Μ. (επιμ.) (2010). ΤΕΠΑΕ 09, Πρακτικά επιστημονικών εκδηλώσεων του ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ, 2007-09, σ. 21-54. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ/University Studio Press.
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (επιμ.) (2008). Κινητές βιβλιοθήκες, Η γνώση ταξιδεύει. [Ηλεκτρονικό]. ∆ιαθέσιμο στο: http://www.epeaek.gr/epeaek/sitecontent/KINHTES%20LOW.pdf. (Ανακτήθηκε: 29/6/2017).
Κατσαβουνίδου, Γ. (2012). Το παιδί, η πόλη, το παιχνίδι. Μια πολυφωνική βιογραφία. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Βόλος: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Κονδύλη, Μ. και Στελλάκης, Ν. (2006). Πρακτικές γραμματισμού στην προδημοτική εκπαίδευση: ένα πρόγραμμα, δύο προσεγγίσεις. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, Α. Φτερνιάτη και Κ. Θηβαίος (επιμ.), Έρευνα και πρακτική του γραμματισμού στην ελληνική κοινωνία, σ. 159-180. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Κοτιώνης, Ζ. (2003). Ένα ανοιχτό ερώτημα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αρχιτεκτονική. Στο Μ. Αναστασάκης, Ανασχεδιάζοντας τη βιβλιοθήκη στο σχολείο. Μια πρόταση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σ. 9-13. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κουτσουβάνου, Ε. (2012). Η μέθοδος Montessori και η προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Παπαζήσης.
Ντολιοπούλου, Ε. (2000). Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Παπαδοπούλου, Κ. (2009). Η Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης στη Θεωρία του L.S. Vygotsky. Αθήνα: Gutenberg.
Τσουκαλά, Κ. (1998). Τάσεις στη σχολική αρχιτεκτονική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής.
Τσουκαλά, Κ. (2006). Παιδική Αστική Εντοπία: Αρχιτεκτονικές και Νοητικές Αναπαραστάσεις του Χώρου. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Χουίζινγκα, Γ. (1989). Ο άνθρωπος και το παιχνίδι (Homo Ludens). Μτφρ. Γ. Λυκιαρδόπουλος και Σ. Ροζάνης. Αθήνα: Γνώση.
Cadwell, Louise B. (2002). Bringing Learning to Life: A Reggio Approach to Early Childhood Education. New York: Teachers College Press.
Caillois, R. (2001). Man, Play and Games. Champaign, IL: University of Illinois Press.
Dudek, M. (2005). Children’s Spaces. Oxford & Burlington, MA: Architectural Press.
Gleeson, B. και Neil, S. (2006). Creating Child friendly Cities; Reinstating Kids in the City. London και New York: Routledge.
Kopela, K. (2002). Children’s Environments. Στο B. R. Bechtel και A. Churchman, Handbook of Environmental Psychology, σ. 363-373. New York: John Wiley and Sons.
Malaguzzi, L. (1998). History, ideas and basic philosophy: An interview with Lella Gandini. Στο C. Edwards, L. Gandini, και G. Forman (επιμ.), The hundred languages of children: The Reggio Emilia approach-advanced reflections (second edition), σ. 49-97. Greenwich, CT: Ablex.
Mc Gee, L. M. και Morrow, L. M. (2005). Teaching Literacy in Kindergarten. New York: The Guilford Press.
Moore, R. (1986). Chilldhood’ s Domain: Play and Place in Child Development. London: Croom Helm.
Morrow, L. M. και Rand, M. K. (1991). Promoting literacy during play by designing early childhood classroom environments. Στο The Reading Teacher 44 (6): 396-402. New Jersey: Wiley-Blackwell.
Piaget, J. και Inhelder, B. (1967). The Child's Conception of Space. N.Y: Norton Library.
Vygotsky, L. (1978). Interaction Between Learning and Development. Στο M. Gauvain, και M. Cole (επιμ.), Readings on the Development of Children, σ. 34-40. New York: Scientific American Books.
Ward, C. (1990). The Child in the City. London: Bedford Square Press.