| More

Εκτίμηση των Επιπτώσεων σχετικά με την Προστασία Δεδομένων σε έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Views: 441 Downloads: 1463
Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Σοφία Αναστασίου, Κανέλλος Τούντας
Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Σοφία Αναστασίου, Κανέλλος Τούντας

Περίληψη


Σύμφωνα με ανάλυση της Strategy Analytics, τα διακινούμενα (από συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ) δεδομένα στην αγορά των Η.Π.Α αυξήθηκαν κατά το εντυπωσιακό 300% το 1ο εξάμηνο του 2015 σε σχέση με το 2ο εξάμηνο του 2013. Σε αυτό το πλαίσιο, από την πλευρά της, η Ε.Ε έχοντας σκοπό να αντιμετωπίσει τους κινδύνους από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εξέδωσε Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, σύμφωνα με τον οποίο, κάθε οργανισμός που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποχρεούται να διενεργεί μια «εκτίμηση των επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων» (Data Protection Impact Assessment). Στην ελληνική πραγματικότητα, το ΙΟΒΕ, στη δεύτερη έκθεσή του για το 2015, στο πλαίσιο των περιοδικών επισκοπήσεων της ελληνικής οικονομίας αναφέρει ότι όλο και περισσότερες κυβερνήσεις (περιλαμβανομένης και της Ελληνικής) σχεδιάζουν και εφαρμόζουν την υιοθέτηση των ΤΠΕ μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών ψηφιακής ανάπτυξης. Η προτεινόμενη εργασία εξετάζει σφαιρικά την σημερινή κατάσταση σχετικά με την εναρμόνιση της ελληνικής πραγματικότητας της υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με το γενικότερα θέμα της εκτίμησης των επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των δεδομένων

Λέξεις κλειδιά


Προστασία Δεδομένων; Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Καμπούρης, Α. (2015) Εκτίμηση των Επιπτώσεων Σχετικά με την Προστασία των Δεδομένων, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΤΕΧΝΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ», ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΑΣΕΠ (2015) 2015 Ετήσια Έκθεση – Έκθεση Πεπραγμένων και Συνοπτική Ανασκόπηση της πορείας του ΑΣΕΠ – Ανεξάρτητη Αρχή.

ΚτΠ Α.Ε (2013) Διακήρυξη του έργου: Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), 9/2016, http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpcontests&task=Details&id=387&Itemid=13

ΚτΠ Α.Ε (2014) Διακήρυξη του έργου: Υπηρεσίες Προσδιορισμού, Παρακολούθησης & Αποτίμησης των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας του ΑΣΕΠ, διαθέσιμό στην ιστοσελίδα: http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpcontests&task=Details&id=433&Itemid=13

Φαρσαρώτας, Ι. και Σινανιώτη-Μαρούδη, Α. (2005) Ηλεκτρονική Τραπεζική, Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) (1948) Οικουμενική διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 9/2016, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/grk.pdf

E-Lawyer (2013) Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου προστασίας δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 9/2016, Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://elawyer.blogspot.gr/2013/02/blog-post_2.html.

Ericsson Mobilit Report: On the Pulse of the Networked Society (June 2016). ERICSSON

European Commission (2012) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), COM (2012), 11 final, 25 January, Brussels, 9/2016, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=EL

European Commission – Directorate General Justice (2012) Recommendations for a privacy impact assessment framework for the European Union (PIAF), 12 November, Brussels – London, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.piafproject.eu/ref/PIAF_D3_final.pdf

Information Commissioner’s Office (2014). Conducting Privacy Impact Assessments code of practice, February.

Internet Security Threat Report (ISTR) (2016). Symantec Corp.

Smart Grid Task Force (2014) Data Protection Impact Assessment Template for Smart Grid and Smart Metering Systems, 18 March, 9/2016, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_dpia_smart_grids_forces.pdf

Wright, D., Finn, R. and Rodrigues, R. (2013), A Comparative Analysis of Privacy Impact Assessment in Six Countries, Journal of Contemporary European Research. 9 (1), 160-180.

ΑΠΔΠΧ (2016 ) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ανεξάρτητη Αρχή, 9/2016, http://www.dpa.gr/

Ερμής (2016) Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, 9/2016, http://www.ermis.gov.gr/

ΑΣΕΠ (2016) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ΑΣΕΠ, Ανεξάρτητη Αρχή, 9/2016, http://www.asep.gr/

Νόμος υπ΄ αριθμό 4325, ΦΕΚ 47/11-5-2015, Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 2849/24-12-2015, Αποφάσεις: Θέματα τήρησης στο ΑΣΕΠ Αρχείου/Μηρώου υποψηφίων και υπαλλήλων φορέων.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/elrie.817

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.