| More

Ευρωπαϊκοί Δείκτες Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης και Αγοράς Εργασίας: Πρόταση Διερεύνησης με Μεθόδους Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων

Views: 670 Downloads: 795
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Σοφία Μπουτσιούκη
Νικόλαος Κουτσουπιάς, Σοφία Μπουτσιούκη

Περίληψη


Με την εργασία αυτή επιδιώκεται η ανάδειξη των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων ως εργαλείων διερεύνησης ομάδων μεταβλητών και υποκειμένων στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης και της Αγοράς Εργασίας. Επιπλέον, επιχειρείται η απεικόνιση της συνολικής αποτύπωσης της διαχρονικής θέσης των χωρών πολυδιάστατα (εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, αγορά εργασίας) σε συστάδες συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Τα εξαγόμενα είναι ενθαρρυντικά για τη συνέχιση της έρευνας με προσθήκη επιπλέον παραμέτρων από το χώρο της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης και της Αγοράς Εργασίας, καθώς η αξιοποίηση των συγκεκριμένων μεθόδων ανέδειξε ενδιαφέρουσες ομαδοποιήσεις κατάλληλες για εξαγωγή χρηστικών συμπερασμάτων. Καθίσταται δυνατή η συνδυαστική προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων και η αποτύπωση των πολυεπίπεδων επιρροών που ασκούνται μεταξύ των πεδίων αναφοράς. Μέσω αυτών είναι εφικτή η εστίαση σε στοιχεία με δυναμική συμβολή στο στόχο της σύνθεσης ενός αποτελεσματικού πλαισίου για πολιτικές πρωτοβουλίες αναφορικά με την ανάπτυξη των σύγχρονων κρατών και κοινωνιών.


Λέξεις κλειδιά


Εκπαίδευση; Δια Βίου Μάθηση; Απασχόληση; Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Cedefop (2012b) Ενημερωτικό σημείωμα, Δεξιότητες: ένα στοίχημα για την Ευρώπη. Λουξεμβούργο, Γραφείο Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Cedefop (2015) Ενημερωτικό σημείωμα, Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτρέπει την πρόωρη αποχώρηση από το εκπαιδευτικό σύστημα. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop). Διαθέσιμο στη doi: 10.2801/62500 [Ανακτήθηκε 1 Σεπτεμβρίου 2016].

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001) Ανακοίνωση της Επιτροπής για την πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθησης. COM(2001) 678 τελικό (Βρυξέλλες, 21.11.2001).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση. COM(2010) 682 τελικό (Στρασβούργο, 23.11.2010). Διαθέσιμο στη http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52010DC0682 [Ανακτήθηκε 30 Αυγούστου 2016].

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013) Δελτίο Τύπου “Σε έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων υπογραμμίζεται η ανάγκη βελτίωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης” (Βρυξέλλες, 08.10.2013). Διαθέσιμο στη http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-922_el.htm [Ανακτήθηκε 1 Σεπτεμβρίου 2016].

Μενεξές, Γ. (2011) Ανάλυση δεδομένων (ΑΔ) και στατιστική: διαλεκτική και συμπληρωματικότητα. Στο Γεώργιος Μενεξές (2011) Ανάλυση Δεδομένων (Α∆) και Στατιστική: Επιστημονική επετηρίδα της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Τόμος -Αφιέρωμα προς τιμή του αειμνήστου καθηγητή Νικολάου Ι. Στάµου.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009) Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»). ΕΕ C 119/02, της 28.05.2009.

Ahn, N., García, J.R. & Jimeno, J.F. (2004) The impact of unemployment on individual well being in the EU. ENEPRI Working Paper No. 29 (7/2004).

Borjas, G. (2008) Labor economics (4th edition). Boston, McGraw Hill/Irwin

Brinkley, R. and Lee K. (2006) The knowledge economy in Europe: A report prepared for the 2007 EU spring Council. The Work Foundation (October).

Cedefop (2008) Terminology of European education and training policy. A selection of 100 key terms. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

Cedefop (2010) The skill mismatch challenge: analysing skills mismatch and policy implications. Luxembourg, Publications Office of the European Union.

Cedefop (2011a) The anatomy of the wider benefits of VET in the workplace. Research Paper No 12. Luxembourg, Publications Office of the European Union.

Cedefop (2011b) The benefits of vocational education and training. Research Paper No 10. Luxembourg. Publications Office of the European Union.

Cedefop (2011c) The economic benefits of VET for individuals. Research Paper No 11. Luxembourg, Publications Office of the European Union.

Cedefop (2012a) Future skills supply and demand in Europe, Forecast 2012. Luxembourg, Publications Office of the European Union.

Cedefop (2016) European sectoral trends, the next decade. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Διαθέσιμο στη doi: 10.2801/25967 [Ανακτήθηκε 1 Σεπτεμβρίου 2016].

European Commission (2010a) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. COM(2010) 546 final, SEC(2010) 1161 (Brussels, 06.10.2010).

European Commission (2010b) Communication on Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final (Brussels, 03.03.2010). Διαθέσιμο στη http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF [Ανακτήθηκε 30 Αυγούστου 2016].

European Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop (2014) Tackling early leaving from education and training in Europe: strategies, policies and measures. Eurydice and Cedefop report. Luxembourg, Publications Office of the European Union. Διαθέσιμο στη doi:10.2797/30376 [Ανακτήθηκε 30 Αυγούστου 2016].

Gifi, A. (1990) Nonlinear multivariate analysis. Chicester, Wiley.

Husson, F., Lê, S., & Pagès, J. (2010) Exploratory multivariate analysis by example using R. CRC press.

International Labour Organization (ILO) (2012a) Eurozone job crisis: trends and policy responses. Studies on growth with equity. International Labour Organization (International Institute for Labour Studies).

International Labour Organization (ILO) (2012b) Resolution concerning the youth employment crisis: a call for action. Resolution adopted by the International Labour Conference at its 101st Session (14.06.2012).

International Labour Organization (ILO) (2013) Global employment trends 2013: Recovering from a second jobs dip. Geneva, International Labour Organization.

Jolliffe, I. T. (1972) Discarding variables in a principal component analysis. I: Artificial data. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics). 21 (2), 160-173.

Jolliffe, I. (2002) Principal component analysis. John Wiley & Sons, Ltd.

Lê, S., Josse, J. & Husson, F. (2008) FactoMineR: An R Package for Multivariate Analysis. Journal of Statistical Software. 25 (1), 1-18.

Morem, S. (2007) How to get a job and keep it: career and life skills you need to succeed. New York, Ferguson.

OECD (2008) Tertiary education for the knowledge society: OECD Thematic Review. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.

OECD (2011) Divided we stand: why inequality keeps rising. Paris, OECD Publishing.

OECD (2016) Skills matter: further results from the survey of adult skills. OECD Skills Studies. Paris, OECD Publishing. Διαθέσιμο στη http://dx.doi.org/10.1787/9789264258051-en [Ανακτήθηκε 30 Αυγούστου 2016].

Pelletier, B. (2011) L’ Europe en crise et la fuite des cerveaux. Gestion des Risques Interculturels, 9 October.

Ryan, P. (2001) The School-To-Work transition: a cross-national perspective. Journal of Economic Literature. 39 (1), 34–92.

Sen, A. (1997) Inequality, unemployment and contemporary Europe. International Labour Review. 136 (2), 155-172.

UNESCO (2012) International Standard Classification of Education ISCED 2011. Montreal, Canada, UNESCO Institute for Statistics.

Ward Jr, J. H. (1963) Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association. 58 (301), 236-244.

Wisman, J.D. (2010) The moral imperative and social rationality of government-guaranteed employment and reskilling. Review of Social Economy. 68 (1), 35-67.

Eurostat [επίσημη ιστοσελίδα]: http://ec.europa.eu/eurostat.
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/elrie.805

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.