| More

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση της εκπαίδευσης: Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης της από τα στελέχη της εκπαίδευσης

Views: 509 Downloads: 780
Μαρίνα Καζάκου, Γεώργιος Κουτρομάνος
Μαρίνα Καζάκου, Γεώργιος Κουτρομάνος

Περίληψη


Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα μέσο μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και δημιουργίας ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων παραγόντων, διαδραματίζει η υποστήριξη από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Για την επιτυχή εφαρμογή της στον τομέα της εκπαίδευσης, σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι το ελληνικό, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τα στελέχη της εκπαίδευσης. Η παρούσα έρευνα διερεύνησε, μέσω ερωτηματολογίου, τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από 88 στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Ως θεωρητικό πλαίσιο χρησιμοποιήθηκε η Θεωρία της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ισχυρή πρόθεση χρήσης από τα στελέχη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η στάση απέναντι στη συμπεριφορά και ο αντιληπτός συμπεριφορικός έλεγχος εξήγησαν το 43,1% της διακύμανσης της πρόθεσης των στελεχών. Τα ευρήματα έχουν ποικίλες θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές για την αξιοποίηση της Θεωρίας της Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς στον χώρο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη διοίκηση της εκπαίδευσης.


Λέξεις κλειδιά


Ηλεκτρονική διακυβέρνηση; Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς; διοίκηση της εκπαίδευσης; στελέχη εκπαίδευσης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008) Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά, Μ. Φιλοπούλου, Μετάφ.). Αθήνα, Μεταίχμιο.

COM 173 (2006) Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010: Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των περιφερειών, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 25-4-2006 Βρυξέλες. Διαθέσιμο από: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52006DC0173

Κατσαρός, Ι. (2008) Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 114 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Αρ. Φύλλου 181, τ. Α, 29-8-2014.

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980) Understanding attitudes and predicting social behavior. England Cliffs, Prentice Hall, Inc.

Ajzen, I. (1985) From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to behavior. Heidelberg: Springer, pp. 11–39.

Ajzen, I. (1991) The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes. 50, 179–211.

Ajzen, I. (2006) Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. Available from: http://www-unix.oit.umass.edu/~aizen/pdf/tpb.measurement.pdf.

Aloudat, A., Michael, K., Chen, X. & Al-Debei, M. M. (2014) Social acceptance of location-based mobile government services for emergency management. Telematics and Informatics. 31, 153–171.

COM 179 final (2016) EU eGovernment Action Plan 2016-2020: Accelerating the digital transformation of government. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 19-4-2016, Brussels. Available from: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-179-EN-F1-1.PDF

Davis, F. D. (1989) Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly. 13 (3), 319–340.

Fullan, M. (2007) The new meaning of educational change (4th ed.). New York, Teachers College Press, Columbia University.

Gonzalez, R. Gasco, J. & Llopis, J. (2007) E-government success: some principles from a Spanish case study. Industrial Management & Data Systems. 107 (6), 845–861.

Hung, S. Y., Chang, C. M. & Kuo, S. R. (2013) User acceptance of mobile e-government services: an empirical study. Government Information Quarterly. 30, 33–44.

Hung, S. Y., Chang, C. M. & Yu, T. J. (2006) Determinants of user acceptance of the e-Government services: The case of online tax filing and payment system. Government Information Quarterly. 23, 97–122.

Hung, S. Y., Tang, K. Z., Chang, C. M. & Ke, C. D. (2009) User acceptance of intergovernmental services: An example of electronic document management system. Government Information Quarterly. 26, 387–397.

Lin, F., Fofanah, S. & Liang, D. (2011) Assessing citizen adoption of e-Government initiatives in Gambia: A validation of the technology acceptance model in information systems success. Government Information Quarterly. 28, 271–279.

Martin, B. & Byrne, J. (2003) Implementing e-Government: widening the lens. Electronic Journal of e-Government. 1 (1), 40–51.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2003) The Case for E-Government: Excperts from the OECD Report “The E-Government Imperative” by the OECD E-Government Task Force. OECD Journal on Budgeting. 3 (1), 61-96.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2016) OECD Comparative Study: Digital Government Strategies for Transforming Public Services in the Welfare Areas. OECD

Ozkan, S. & Kanat, I. E. (2011) E-Government adoption model based on theory of planned behavior: empirical validation. Government Information Quarterly. 28, 503–513.

Rogers, E. M. (1983) Diffusion of Innovations. New York, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co.

Saiti, A. & Eliophotou-Menon, M. (2009) Educational decision making in a centralized system: the case of Greece. International Journal of Educational Management. 23 (6), 446–455.

Savoldelli, A., Codagnone, C. & Misuraca, G. (2014) Understanding the e-government paradox: Learning from literature and practice on barriers to adoption. Government Information Quarterly. 31, 63–71.

Shareef, M. A., Kumar, V., Kumar, U. & Dwivedi, Y. K. (2011) E-Government Adoption Model (GAM): Differing service maturity levels. Government Information Quarterly. 28, 17–35.

United Nations (2014) E-government survey 2014: E-government for the future we want. New York, United Nations.

United Nations (2016) E-government survey 2016: E-government in support of sustainable development. New York, United Nations.

Vathanopas, V., Krittayaphongphum, N. & Klomsiri, C. (2008) Technology acceptance toward e-government initiative in Royal Thai Navy.

Transforming Government: People, Process and Policy. 2, 256–282.

Venkatesh, V. & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision Sciences. 39 (2), 273–315.

Venkatesh, V. & Davis, F. D. (2000) A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies. Management Science. 46 (2), 186–204.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. & Davis, F. D. (2003) User acceptance of information technology: toward a unified view. MIS Quarterly. 27 (3), 425–478.

Verdegem, P. & Verleye, G. (2009) User-centered E-Government in practice: A comprehensive model for measuring user satisfaction. Government Information Quarterly. 26, 487–497.

Yang, T. M. & Wu, Y. J. (2014) Exploring the determinants of cross-boundary information sharing in the public sector: An e-Government case study in Taiwan. Journal of Information Science. 40 (5), 649–668.

Zafiropoulos, K., Karavasilis, I. & Vrana, V. (2014) Exploring e-governance acceptance by primary and secondary education in Greece. Int. J. Information Technology and Management. 13 (4), 285–304.

Zhang, H., Xu, X. & Xiao, J. (2014) Diffusion of e-government: A literature review and directions for future directions. Government Information Quarterly. 31, 631–636.

https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center [Ανακτήθηκε στις 16 Ιουλίου 2016]
DOI: http://dx.doi.org/10.12681/elrie.787

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.