Συγκριτική Θεώρηση των Κινήτρων Συμμετοχής των Ενηλίκων Μεταναστών στα Προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης.


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
κίνητρα συμμετοχή Εκπαίδευση Ενηλίκων
Θωμαϊτσα Γρ. Θεοδωρακοπούλου
Περίληψη

Στην παρούσα ανακοίνωση παρατίθεται εκτενής αναφορά, τόσο στο θεωρητικό πλαίσιο, που αφορά στα ψυχοκοινωνικά κίνητρα, τα οποία ωθούν ή αποθαρρύνουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ή όχι σε εκπαιδευτικά προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, όσο και στα εμπειρικά αποτελέσματα που προέκυψαν από σχετική έρευνα. Για την υλοποίηση της έρευνας αυτής προκρίθηκε η ποσοτική έρευνα. Κατά την ποσοτική έρευνα και προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις των ενηλίκων μεταναστών σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα, αποφασίστηκε η χρήση γνωστού ερωτηματολογίου. Η επιλογή των εκπαιδευομένων έγινε με απλή τυχαία δειγματοληψία (simplerandomsampling) και με την μέθοδο της δειγματοληψίας της ευκολίας ή ευχέρειας (conveniencesampling).Το παρόν ερευνητικό εγχείρημα επιβεβαιώνει αφενός τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, που ανάγουν τη συμμετοχή του ενήλικα σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε ποικιλία κινήτρων (προσωπικών, κοινωνικών, γνωστικών, επαγγελματικών, κ.ά), και αφετέρου τις θεωρίες κινήτρων (Cross, 1981), σύμφωνα με τις οποίες η συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα προκύπτει από την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και παραγόντων προσωπικότητας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Θωμαϊτσα Γρ. Θεοδωρακοπούλου, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ