Η επίδραση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
ΤΠΕ διοίκηση και διαχείριση σχολικών μονάδων μετασχηματιστική ηγεσία ηλεκτρονική ηγεσία
Μαγδαληνή Γ. Ζάχρου
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την επίδραση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων. Έπειτα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση εμπειρικών ερευνών που αφορούν στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναδεικνύεται η σημασία της υποστηρικτικής ηγεσίας στην επιτυχή εφαρμογή των ΤΠΕ και παράλληλα οι αλλαγές των σχολικών μονάδων στις πρακτικές διοίκησης που υιοθετούν. Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών και διαφόρων εργαλείων Web 2.0 αποδεικνύεται πως παρέχουν εκτεταμένη διοικητική υποστήριξη στους διευθυντές και προωθούν την ηλεκτρονική ηγεσία. Αποτελούν εργαλεία μέσω των οποίων αλλάζει ολόκληρη η σχολική κουλτούρα, βελτιώνεται το σχολικό κλίμα, αναπτύσσεται αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, αξιολογείται η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, η λήψη αποφάσεων γίνεται βάσει αντικειμενικών δεδομένων και βελτιώνεται περαιτέρω η παιδαγωγική αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων. Συνοπτικά, υπό αυτές τις συνθήκες, η σχολική διοίκηση ενσαρκώνει βασικά χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας και λειτουργεί ως μια ομαδική και διανεμητική δραστηριότητα με όρους συμμετοχικής διοίκησης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μαγδαληνή Γ. Ζάχρου
Εκπαιδευτικός Π.Ε., MSc Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο