Η πόλωση της εργασίας στην Ελλάδα: Μία τομεακή ανάλυση


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Πόλωση της Εργασίας Δεξιότητες
Κυριάκος Φιλίνης
http://orcid.org/0000-0003-3504-1446
Περίληψη

Στις περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες παρατηρείται η τάση προς την πόλωση της εργασίας, η οποία οφείλεται στη μείωση της απασχόλησης στα επαγγέλματα μεσαίων δεξιοτήτων και στην αύξησή της στα επαγγέλματα υψηλών και χαμηλών δεξιοτήτων, η οποία οφείλεται, κυρίως, στην τεχνολογική πρόοδο και στην παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, η τάση αυτή δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην περίπτωση της Ελλάδας, καθώς ενισχύεται η απασχόληση στα επαγγέλματα μεσαίων δεξιοτήτων και συρρικνώνεται στα επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων. Το γεγονός αυτό οφείλεται, κυρίως, στην επέκταση της απασχόλησης σε χαμηλής τεχνολογικής έντασης τομείς της οικονομίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Κυριάκος Φιλίνης, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

ΣΕΒ, Policy Analyst

ΕΚΠΑ, Διδάκτωρ