Κριτική προσέγγιση της συνήθους μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας Σχολικών μονάδων με τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων αποτελεσματικότητα διοίκηση σχολικών μονάδων Ελλάδα
ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Περίληψη

Για την εκτίμηση της αποδοτικότητας σχολικών μονάδων, συχνά χρησιμοποιείται  η μέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυση Δεδομένων (DEA).  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εντοπιστούν οι πιθανές αδυναμίες της συνήθους μεθοδολογικής προσέγγισης εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας στην Ελλάδα. Η μέθοδο DEA, προϋποθέτει την επιλογή δεικτών εισροών και εκροών που θα διασφαλίσουν τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες μονάδες.  Συχνά, η επιλογή περιορίζεται σε δείκτες των οποίων υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ενώ σπάνια χρησιμοποιούνται ποιοτικοί δείκτες που αφορούν τις ιδιαιτέρες συνθήκες μιας σχολικής μονάδας.  Για παράδειγμα, ο αριθμός Η/Υ ανά μαθητή δεν διασφαλίζει τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων αν δεν συνυπολογιστούν παράμετροι όπως το αν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός (και τα προσόντα αυτού) για το αντίστοιχο μάθημα, αν οι συγκεκριμένοι Η/Υ έχουν απαξιωθεί, κα.  Παρόμοιο πρόβλημα εντοπίζεται και στην υποκειμενικότητα των δεικτών εκροών.  Για παράδειγμα, το ποσοστό εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς κάποια ποιοτική παράμετρο όπως το ποσοστό εισαγωγής σε Πανεπιστημιακές Σχολές υψηλής ζήτησης. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Αγωγής & Φροντίδας στη Πρώϊμη Παιδική Ηλικία