Το S.T.E.M. στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως δυνητικός παράγων ανάπτυξης στην οικονομία: Επισκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση STEM Οικονομία Ανάπτυξη
Γεώργιος Καλαντζής
Χαρίλαος Τσιχουρίδης
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία θα γίνει γενική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην Εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Αναδεικνύεται η συνεισφορά των αντικειμένων STEM τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην οικονομία. Παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές χωρών (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Κίνα, Αυστραλία, Ινδία) που εφαρμόζουν STEM στην εκπαίδευση, και που έχουν στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες και πνεύματος δημιουργικότητας, συνεργασίας, ομαδικής εργασίας,  κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Επίσης, γίνεται επισκόπηση των δημοσιευμένων ερευνών που απαντούν στο ερώτημα: Η εκπαίδευση STEM δύναται να συμβάλλει τελικά στη μεγέθυνση - ανάπτυξη της οικονομίας αφού στον πυρήνα της ενυπάρχει έρευνα και καινοτομία; Ιδιαίτερα σήμερα, εποχή της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης, το «τρίγωνο της γνώσης » (Εκπαίδευση- Έρευνα- Καινοτομία), όπως η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία τεκμηριώνει, αποτελεί τον βασικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας, όπου η εκπαίδευση STEM μάλλον δύναται να αποτελέσει παράγοντα προώθησης της μεγέθυνσης-ανάπτυξης της οικονομίας
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γεώργιος Καλαντζής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Υποψήφιος Διδάκτωρ
Χαρίλαος Τσιχουρίδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μέλος  Ε.ΔΙ.Π