Η τεχνική αποδοτικότητα των ΓΕΛ της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τεχνική αποδοτικότητα εισροές / εκροές Ανάλυση δεδομένων
Ηλίας Βασίλειος Κοντελές
Περίληψη

Η οικονομική κρίση και η μεγάλη ύφεση τα τελευταία χρόνια ταλανίζει τη χώρα μας και πολλούς τομείς / δραστηριότητες της ελληνικής κοινωνίας. Η μεγάλη υστέρηση οικονομικών πόρων έχει τεράστιες επιπτώσεις πέραν όλων των άλλων και στη χρηματοδότηση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και κατά συνέπεια και στη δημόσια εκπαίδευση. Το κλασικό αξίωμα της οικονομικής επιστήμης για τη «σπανιότητα των πόρων», αναδεικνύεται σε υπέρτατο βαθμό. Είναι αναγκαίο, η εξοικονόμηση πόρων, όχι βέβαια σε βάρος της ποιότητας, να είναι η βασική προτεραιότητα της χρηματοδότησης, ενώ απαιτούνται αυστηρά κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να γίνεται η κατανομή τους. Έτσι, η έννοια της αποδοτικότητας, και ιδιαίτερα της τεχνικής αποδοτικότητας, που αναφέρεται στη μεγιστοποίηση των εκροών για ένα δεδομένο σύνολο εισροών, μπορεί να συμβάλει ενδεχομένως στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη χρηματοδότησή της, κυρίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης όπως αυτή στην Ελλάδα και επιπρόσθετα θα μπορούσε η παρούσα εργασία να βοηθήσει στη διατύπωση προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται πραγματικά οι πόροι μέσα στις εκπαιδευτικές δομές / υπηρεσίες, καθώς και για την παροχή καθοδήγησης στους υπεύθυνους για την εσωτερική κατανομή των κονδυλίων ώστε να εξασφαλίζουν μεγαλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και οφέλη.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μέτρηση του βαθμού της τεχνικής αποδοτικότητας των 23 σχολικών μονάδων ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (21 ΓΕΛ και 2 Γυμνάσια – Λ.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το οικονομικό έτος 2015.

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι ένα σημαντικό ποσοστό σχολικών μονάδων (34.8%) επιτυγχάνει τη μέγιστη τεχνική αποδοτικότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ηλίας Βασίλειος Κοντελές

Μαθηματικός ΔΕ στο Γυμνάσιο Μαλεσίνας

M.Sc. (MPA)

M.Ed. (ΕΚΠ)