Η Αποδοτικότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α! Βαθμού, των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Αποδοτικότητα Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων O.T.A
Iφιγένεια - Δήμητρα A. Πουγκακιώτη
Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς
Περίληψη

Η εργασία μετρά την σχετική αποδοτικότητα (τεχνική και κλίμακας) των 50 Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  α΄ βαθμού των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, κατά τo έτος 2014. Εφαρμόζει τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Π.Α.Δ,) με προσανατολισμό στις εισροές, με τις υποθέσεις των σταθερών και των μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας, με 3 εισροές και 4 εκροές.

Τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης αποκαλύπτουν ότι, για το χρησιμοποιούμενο συνδυασμό εισροών-εκροών: α: οι μέσες τιμές της αποδοτικότητας (τεχνικής και κλίμακας), του συνόλου των ΟΤΑ είναι ικανοποιητικές συγκρινόμενες με τις αναφερόμενες στη διεθνή βιβλιογραφία για ΟΤΑ άλλων χωρών. β: οι μέσες τιμές της τεχνικής αποδοτικότητας των ΟΤΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι υψηλότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες των ΟΤΑ της Περιφέρειας Στερεάς. γ: οι μέσες τιμές της αποδοτικότητας, τεχνικής και κλίμακας, των ΟΤΑ των Πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων είναι υψηλότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες των άλλων ΟΤΑ. δ: οι μέσες τιμές της αποδοτικότητας, τεχνικής και κλίμακας των σχετικά μεγάλων ως προς τον πληθυσμό ΟΤΑ των  Περιφερειών Στερεάς και Θεσσαλίας, είναι υψηλότερες συγκριτικά με αυτές των σχετικά μικρών. ε: οι μέσες τιμές της αποδοτικότητας, τεχνικής και κλίμακας των σχετικά μεγάλων ως προς την έκταση ΟΤΑ των Περιφερειών Στερεάς και  Θεσσαλίας είναι υψηλότερες συγκριτικά με αυτές των σχετικά μικρών.

Ερευνητικό ενδιαφέρον έχει η περαιτέρω διερεύνηση της αποδοτικότητας και ο υπολογισμός της μεταβολής της παραγωγικότητας των ΟΤΑ. 0ικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση των ευρημάτων από ετήσιες μετρήσεις, για το σχεδιασμό πολιτικών από την εφαρμογή των οποίων δύναται να προκύψει περιστολή της σπατάλης πόρων και βελτίωση της απόδοσης των ΟΤΑ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις