Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ΑεξΑΕ στην Ελλάδα


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Oct 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
ΑεξΑΕ Μέσα Kοινωνικής Δικτύωσης Εκπαιδευτική αξιοποίηση Ηλεκτρονική Μάθηση
Ευθυμία Χ. Ζησίμου
Ανδρέας Η. Νιώρας
Κωνσταντίνος Ι. Καλοβρέκτης
Περίληψη
Η παρούσα επιστημονική έρευνα μελετά την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ) στην Ελλάδα. Οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σχεδόν καθημερινά σε συνδυασμό με την εμφάνιση και την ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, έχουν επιφέρει αλλαγές στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα επιβάλλοντας σε έναν βαθμό την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης. Οι αλλαγές αυτές δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και την ΑεξΑΕ. Στη συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια καταγραφής των δυνατοτήτων που χαρακτηρίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την εφαρμογής τους σε προγράμματα σπουδών ΑεξΑΕ, καθώς και των οφελών που προκύπτουν.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ευθυμία Χ. Ζησίμου
ΠΕ19 6o Γυμνάσιο Λαμίας
Ανδρέας Η. Νιώρας, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κωνσταντίνος Ι. Καλοβρέκτης, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας