Εκτίμηση του οικονομικού οφέλους από την καλλιέργεια του βάμβακος με την χρήση του ομοιώματος AquaCrop


Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018
Δημοσιευμένα: Οκτ 15, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Βαμβάκι γεωργία ακριβείας AquaCrop ελλειμματική άρδευση
Γεώργιος Δ. Γκίκας
http://orcid.org/0000-0002-1685-6394
Ιωάννης Τσακμάκης
Γεώργιος Κ. Συλαίος
Περίληψη
Οι νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, μαθηματικά μοντέλα) χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στο πλαίσιο εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας, για την αύξηση της παραγωγής, την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού και την μείωση του κόστους παραγωγής. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το μαθηματικό μοντέλο AquaCrop, προκειμένου να εκτιμηθεί το πραγματικό κέρδος των παραγωγών από την καλλιέργεια του βάμβακος. Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια που αφορούν την τιμή πώλησης του βάμβακος, την επικείμενη τιμολόγηση του αρδευτικού νερού και την αλλαγή της πολιτικής των επιδοτήσεων. Τα σενάρια αυτά εξετάστηκαν για πλήρη και ελλειμματική άρδευση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για όλα τα σενάρια και τιμές πώλησης του σύσπορου βάμβακος στα 0,5 0,4 και 0,3 €/kg, το μεγαλύτερο κέρδος προκύπτει για προγράμματα ελλειμματικής άρδευσης 70% και 60%. Στην περίπτωση όμως αλλαγής της πολιτικής των επιδοτήσεων, το δυνητικό κέρδος τον παραγωγών βρέθηκε σημαντικά μειωμένο θέτοντας την βιωσιμότητα της καλλιέργειας του βάμβακος σε κίνδυνο.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεώργιος Δ. Γκίκας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ