Η παιδαγωγική ποιότητα, η πρόσβαση και ο εξοπλισμός των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού πρόσβαση
Βικτώρια Πολίτη (Victoria Politi)
Καφένια Μπότσογλου (Kafenia Botsoglou)
Περίληψη

Οι υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην ολόπλευρη ανάπτυξη, τόσο των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών, όσο κι αυτών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γι’ αυτό και κρίνεται απολύτως απαραίτητο οι χώροι αυτοί να είναι προσβάσιμοι και κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην παρούσα μελέτη, στόχος μας είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός της προσβασιμότητας και της καταλληλότητας προς χρήση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού από τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε τη σταθμισμένη κλίμακα αξιολόγησης RoSPA καθώς και ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Αναφορές
Μπότσογλου, Κ. (2010). Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί. Αθήνα: Gutenberg.
U.S. Access Board. (2000). Americans with Disabilities Act (ADA) Accessibility guidelines for Play Areas. Available at: http://www.access-board.gov/play/filanerule.htm (Retrieved: 13/4/2015).
Bishop, K.(2004). Designing Sensory Play Environments for Children with Special Needs. Στο RH. L. Clements και L. Fiorentino, The Child’s Right to Play. A Global Approach, σ. 233-242. London: Praeger Publishers.
Botsoglou, K., Hrisikou, S., και Kakana D. M. (2011). Measuring safety levels in playgrounds using environment assessment scales: the issue of playground safety in Greece. Στο Early Child Development and Care 6: 749-760.
Cohen, L. και Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Εκδόσεις έκφραση.
Dunn, K., Moore, M. και Murray, P. (2003). Developing accessible play space: A good practice guide. Available at: http://www.communities.gov.uk/documents/communities/pdf/131052.pdf (Retrieved: 12/1/2016).
Fjortoft, I. (2000).The Natural Environment as a Playground for Children: The Impact of Outdoor Play Activities in Pre-Primary School Children. Στο Early Childhood Education Journal 29: 111-119.
Fjortoft, I., και Sageie, J. (2000).The natural environment as a playground for children: Landscape description and analyses of a natural playscape. Στο Landscape and Urban Planning 48: 83-97.
Fjortoft, I. (2001) The natural environment as a playground for children: The impact of outdoor play activities in pre-primary school children. Στο Early Childhood Education Journal 29: 111-117.
Fjortoft, I. (2004). Landscape as playscape: The effects of natural environments on children’s play and motor development. Στο Children, Youth and Environments 14: 21-44.
GLA (Greater London Authority). (2008). Supplementary planning guidance providing for children and young people’s play and informal recreation. London: GLA.
Hicks, J. και Heseltine, P. (2001). Playgrounds for Children with Special Needs. Royal Society for the Prevention of Accidents.
Hudson, S., Thompson, D., Cechota, C., και Mack, M. (2002). SAFE playgrounds: Recognizing risk factors. Available at: http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhood/article_view.aspx?ArticleID=128. (Retrieved: 16/3/15).
Imre ,R. (1997). Rethinking the relationships between disability, rehabilitation, andsociety. Στο Disability and Rehabilitation 19: 263-271.
Miller, K. (1989) The Outside Play and Learning Book: activities for young children. Beltsville: Gryphon House.
Oliver, M. (1996). Understanding Disability: from theory to practice. Basinstoke, MacMillan.
Prellwitz, M., και Skar, L. (2007). Usability of playgrounds for children with different abilities. Στο Occupational Therapy International 14: 144-155.
Prellwitz, M., και Tamm, M. (1999). Attitudes of key persons to accessibility problems in playgrounds for children with restricted mobility: A study in a medium-sized municipality in northern Sweden. Στο Scandinavian Journal of Occupational Therapy 6: 166-173.
Prellwitz, M., Tamm, M., Lindqvist. R. (2001). Are Playgrounds In Norrland (Northern Sweden) accessible to children with restricted mobility. Στο Scandinavian Journal of Disability Research 3: 56-68.
Rivkin, M. S. (1995). The Great Outdoors: restoring children’s right to play outside. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
Sachs, N., Vinceta, T. (2010).Outdoor Environments for Children with Autism and Special Needs. Available at: http://www.informedesign.org/_news/april_v09-p.pdf (Retrieved: 4/4/2014).
Said, I. (2012). Affordance of nearby and orchard on children’s performances. Στο Procedia- Social and Behavioural Sciences 38: 195-203.
Standards Australia (2004). Playground equipment series. AS4685. Council of Standards Australia.
Talay, L., Akpinar, N., και Belkayali, N. (2010). Barriers to playground use for children with disabilities: A case from Ankara-Turkey. Στο African Journal of Agricultural Research 9: 848-855.
Tamm, M., και Skär, L. (2000) How I play: roles andrelations in the play situations of childrenwith restricted mobility. Στο Scandinavian Journal of Occupational Therapy 7: 174-182.
Taylor, A. F., Kuo, F. E., και Sullivan, W. (2001).Coping with add The Surprising Connection to Green Play Settings. Στο Environment & Behavior 33(1): 54-77.
Terpstra, J. E., Tamura, R. (2007). Effective Social Interaction Strategies for Inclusive Settings. Στο Early Childhood 35: 405-411.
Yantzi, N., Young, N., και McKeever, P. (2010). The suitability of school playgrounds for physically disabled children. Στο Children’s Geographies 8: 65-78.