Η συμμετοχή των παιδιών στον ανασχεδιασμό της σχολικής αυλής με τη χρήση σχεδιαστικού εργαλείου νέων τεχνολογιών


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
συμμετοχή των παιδιών (ανα)σχεδιασμός της σχολικής αυλής ψηφιακή σχεδίαση Tux Paint
Ευαγγελία Πολύζου (Evangelia Polyzou)
Κωνσταντία Ταμουτσέλη (Konstantia Tamoutseli)
Περίληψη

Η συμμετοχική διαδικασία των παιδιών στον (ανα)σχεδιασμό της αυλής του σχολείου τους θεωρείται μία από τις ισχυρότερες και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες για τη βελτίωση του χώρου αυτού και εγγυάται τη βιωσιμότητα της προσπάθειας, καθώς (ανα)σχεδιασμός, βελτίωση και διαχείριση στηρίζονται στα παιδιά. Έχουν αναπτυχθεί μεθοδολογικά εργαλεία για τον σκοπό αυτόν και υπάρχει πλήθος ερευνητικών δεδομένων. Δεν υπάρχουν όμως ερευνητικά δεδομένα επικεντρωμένα στη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων ενεργοποίησης της παιδικής συμμετοχής στον σχεδιασμό του υπαίθριου σχολικού χώρου. Στην εργασία παρουσιάζονται δεδομένα από τη χρήση και αξιολόγηση ενός προσαρμοσμένου λογισμικού σχεδίασης (Tux Paint) από παιδιά δημοτικού σχολείου με σκοπό την πρόταση ανασχεδιασμού της αυλής του σχολείου τους.

Το εργαλείο αυτό επέτρεψε στα παιδιά ελευθερία έκφρασης στις σχεδιαστικές προτάσεις, χωρίς να περιορίζονται από σχεδιαστικά αρχέτυπα, όπως συμβαίνει με τα εξειδικευμένα σχεδιαστικά λογισμικά. Παρείχε δυνατότητες για συνεργασία, δράση και ενίσχυση της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους. Προέκυψε μία ογκώδης βάση δεδομένων, αναφορικά με τις επιθυμίες και τις τοπιακές προτιμήσεις των παιδιών, που συγκλίνουν στη δημιουργία μίας πράσινης σχολικής αυλής με προτάσεις αισθητικού, λειτουργικού και οικολογικού χαρακτήρα. Η αξιολόγηση του διαδραστικού λογισμικού από τα παιδιά ήταν πολύ θετική ως προς την ευκολία χρήσης του, τις δυνατότητες για συνεργασία, αλλά και το τελικό σχεδιαστικό προϊόν.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ IV Εισαγωγή καινοτομιών για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
Αναφορές
Christensen, P. M. και James, A. (επιμ.) (2008). Research with children: perspectives and practices. London: Routledge.
Christensen, P. και Prout, A. (2002). Working with ethical symmetry in social research with children. Στο Childhood 9: 477-497.
Clark, A., McQuail, S. και Moss, P. (2003). Exploring the field of listening to and consulting with young children, Research Report 445. London: Department for Education and Skills.
Clements, D. H. (1991). Current technology and the early childhood curriculum. Στο B. Spodek και O. N. Saracho (επιμ.), Yearbook in early childhood education, Volume 2: Issues in early childhood curriculum, σ. 106-131. New York: Teachers College Press.
Clements, D. H. (1999). Young Children and Technology. Στο G. D. Nelson (επιμ.), Dialogue on early childhood science, mathematics and technology education, σ. 92-105. Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.
Clements, D. H. και McMillen, S. (1996). Rethinking “concrete” manipulatives. Στο Teaching Children Mathematics 2(5): 270-279.
Clements, D. H. και Nastasi, B. K. (1992). Computers and early childhood education. Στο M. Gettinger, S. N. Elliott, και T. R. Kratochwill, (επιμ.), Advances in school psychology: Preschool and early childhood treatment directions, σ. 187-246. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Clements, D. H., Nastasi, B. K. και Swaminathan, S. (1993). Young children and computers: Crossroads and directions from research. Στο Young Children 48(2): 56-64.
Damon, W και Lerner, R. M. (επιμ.) (2008). Child and Adolescent Development: An Advanced Course. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Darbyshire, P., MacDougall, C. και Schiller, W. (2005). Multiple methods in qualitative research with children: More insight or just more?. Στο Qualitative Research 5(4): 417-436.
Davidson, J. και Wright, J. L. (1994). The potential of the microcomputer in the early childhood classroom. Στο J. L. Wright και D.D. Shade (επιμ.), Young children: Active learners in a technological age, σ. 77-91. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.
Davis D., Meyer J., Singh A., Wright M. και Zykofsky P. (2013). Participation Tools for Better Community Planning. Local Government Commission. Available at: http://www.lgc.org/wordpress/docs/freepub/community_design/guides/Participation Tools for Better Community_Planning.pdf [Retrieved: 10/9/2014].
Edwards, B. (2012). Drawing on the Right Side of the Brain: The Definitive, 4η εκδ. New York: Tarcher/Perigee.
Genishi, C., McCollum, P. και Strand, E. B. (1985). Research currents: The interactional richness of children’s computer use. Στο Language Arts 62(5): 526-532.
Golomb, C. (1987). The Development of Compositional Strategies in Children’s Drawings. Στο Visual Arts Research 13: 42-52.
Golomb, C. (2004). The child’s creation of a pictorial world, 2η εκδ. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Hemming, P. J. (2008). Mixing qualitative research methods in children’s geographies. Στο Area 40(2): 152-162.
Honey, M. και Henriguez, A. (1993). Telecommunications and K-12 Education: Findings from a national Survey. New York: Bank Street College of Education.
Kellett, M. (2005). Children as active researchers: a new research paradigm for the 21st century?. ESRC National Centre for Research Methods, NCRM/003, UK. Available at: http://www.ncrm.ac.uk/research/outputs/publications/methodsreview/MethodsReviewPap erNCRM-003.pdf [Retrieved: 18/12/2015].
King, J. και Alloway, N. (1992). Preschooler’s use of microcomputers and input devices. Στο Journal of Educational Computing Research 8(4): 451-468.
Lindcroth, J., Lantz-Andersson, A. και Lindstrom, B. (2002). Electronic exaggerations and virtual worries: Mapping research of computer games relevant to the understanding of children's game play. Στο Contemporary Issues in Early Childhood: Technology, Special Issue 3(2): 226-250.
Malchiodi, C. A. (1998). Understanding Children’s Drawings. New York: The Guilford Press.
Milbrath, C. και Traunter, H. M. (επιμ.) (2008). Children’s Understanding and Production of Pictures, Drawings and Art. Göttingen: Hogrefe Publishing GmbH.
Morgan, D. L. (2014). Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Muller, A. A. και Perlmutter, M. (1985). Preschool children’s problem-solving interactions at computers and jigsaw puzzles. Στο Journal of Applied Developmental Psychology 6: 173-186.
Norðdahl, K. και Einarsdóttir, J. (2015). Children’s views and preferences regarding their outdoor environment. Στο Journal of Adventure Education and Outdoor Learning 15(2): 152-167.
Pascal, C. και Bertram, T. (2009). Listening to young citizens: the struggle to make real a participatory paradigm in research with young children. Στο European Early Childhood Education Research Journal 17(2): 249-262.
Pascal, C. και Bertram, T. (2009). Listening to young citizens: the struggle to make real a participatory paradigm in research with young children. Στο European Early Childhood Education Research Journal 17(2): 249-262.
Polyzou, E. A., Tamoutseli, K. και Sechidis, L. (2017). Children's evaluation of a computer-based technology used as a tool to communicate their ideas for the redevelopment of their schoolyard. Στο City, Culture and Society 9:13-20. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccs.2017.02.001 [Retrieved: 29/12/2015].
Punch, S. (2002). Research with children: The same or different from research with adults?. Στο Childhood 9(3): 321–341.
Razali, M. (2006). A Study of the Effects of Computer Use on the Social Interaction Behaviour of Malaysian Children in the Pre-School Classroom, PhD Thesis, University of Glasgow, UK.
Salter, J. D., Campbell, C., Journey, M. και Sheppard, S. R. J. (2009). The digital workshop: Exploring the use of interactive and immersive visualization tools in participatory planning. Στο Journal of Environmental Management 90(6): 2090-2101.
Savvaidou-Kambouropoulou, M. και Skoumios, M. (2011). Assessing Students’ Perceptions of Schoolyard Habitats with the Use of Photoshop Drawing. Στο The International Journal of Technology, Knowledge and Society 7(4): 57-74.
Straker L., Pollock, C. και Malsen, B. (2009). Principles for the wise use of computers by children. Στο Ergonomics 52(11): 1386-1401.
Strauss, M. J. (2013). The Mind at Hand: What Drawing Reveals, Stories of Exploration, Discovery and Design. Florida: Brown Walker Press.
Tharpe, R. G. και Gallimore, R. (1988). Rousing Minds to Life: Teaching, Learning, and Schooling in a Social Context. New York: Cambridge University Press.
Tux Paint: Open Source Drawing Software for Children. Available at: http://www.tuxpaint.org [Retrieved: 15/6/2014].
Valdya, S. και McKeeby, J. (1984). Computer turtle graphics: Do they affect children’s thought process?. Στο Educational Technology 24: 46-47.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind and Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Wong-Baker Faces Foundation, Wong-Baker FACES Pain Rating Scale. Available at: http://wongbakerfaces.org/ [Retrieved: 8/7/2014].
Wright, J. L. (1994). Listen to the children: Observing young children’s discoveries with the microcomputer. Στο J. L. Wright και D. D. Shade (επιμ.), Young children: Active learners in a technological age, σ. 3-17. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children.