Πρόταση αναδιαμόρφωσης εσωτερικού χώρου αίθουσας παιδικού σταθμού


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
προσχολική αγωγή εσωτερικός χώρος περιβάλλοντα μάθησης
Αλεξάνδρα Νούσια (Alexandra Nousia)
Δημήτρης Μπατσής (Dimitris Batsis)
Αθηνά Χαρίση (Athena Charissi)
Έλενα Κανελλοπούλου (Elena Kanellopoulos)
Αριστέα Κουκουνούρη (Aristea Koukounouri)
Περίληψη

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε μια πρόταση αναδιαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου μιας τάξης παιδικού σταθμού της πόλης μας. Η μελέτη στοχεύει σε ενδεχόμενες αλλαγές, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών, την εξερεύνηση και τις εποικοδομητικές δραστηριότητές τους στην τάξη. Ποικίλα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, τονίζουν τον σημαντικό ρόλο του περιβάλλοντος -εσωτερικού και εξωτερικού- στην μάθηση και ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών. Ποιοτικά προγράμματα για την προσχολική ηλικία έχουν συσχετιστεί, επίσης, με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται ώστε να προωθείται συνεχώς η εμπλοκή, η αλληλεπίδραση η ποικιλία των μαθησιακών ερεθισμάτων και η υποστήριξη. Η συμμετοχή των παιδιών στην οργάνωση του χώρου της τάξης σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, θεωρείται σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη και υποστήριξη μιας ενεργητικής μάθησης. Η αναδιοργάνωση των εσωτερικών περιοχών με σκοπό να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών είναι μια συνεχής πρόκληση για τους παιδαγωγούς. Βασικές αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, που έχουν αναγνωριστεί ερευνητικά και αφορούν τα μικρά παιδιά, θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστούν. Σχολιάζονται, επίσης, και οι επιπτώσεις τέτοιου είδους παρεμβάσεων, που σκοπό έχουν να αυξηθεί η στοχαστικότητα και η εγρήγορση των εκπαιδευτικών, σχετικά με τον παιδαγωγικό εμπλουτισμό του εσωτερικού μαθησιακού περιβάλλοντος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή
Αναφορές
Γερμανός, Δ. (2011). Ο χώρος ως παράγοντας αναβάθμισης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο. Στο Χρυσαφίδης, Κ., Σιβροπούλου, Ρ. (επιμ.), Αρχές και προοπτικές της προσχολικής εκπαίδευσης: Τιμητικός τόμος για την Ε. Κουτσουβάνου. Αθήνα: Κυριακίδης, 23-44.
Ζησοπούλου, E. (2015). Ο χώρος ως εξελισσόμενο υλικό πεδίο αγωγής σε συνεργατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον στο νηπιαγωγείο. Στο Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, (1): 56-77.
Μπότσογλου,Κ. και Κακανά, Δ.Μ. (2015). Αξιολογώντας την ποιότητα στο νηπιαγωγείο με την χρήση της Κλίμακας Αξιολόγησης Περιβάλλοντος για την Προσχολική Εκπαίδευση (ECERS-R). Στο Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, (1): 4-14.
Ayvacı, H. Ş. και Devecioğlu, Y. (2010). Place arrangements and motivation methods of preschool teachers use in science and nature activities.ΣτοProcedia Social and Behavioral Sciences, (2): 1977-1981.
French, G. (2007).Children’s Early Learning and Development. Research paper. Dublin: National Council for Curriculum and Assessment:4-30. Available at: www.ncca.ie/earlylearning. (Retrieved: 05 / 02 / 2017).
EYLFPLP (2011). Learning Spaces 1: Outdoors. EYLFPLPe-Newsletter, 11.http://www.earlychildhoodaustralia.org.au/nqsplp/wpcontent/uploads/2012/05/EYLFPLP_E-Newsletter_No11.pdf. Retrieved: (2/3/2017).
VirtualLabSchool. Available at: https://www.virtuallabschool.org/infants-toddlers/learning-environments/lesson-2. (Retrieved: 20/2/2017).