Μία συγκριτική διερεύνηση των απόψεων μελλοντικών επαγγελματιών νηπιαγωγών στην Ελλάδα και τη Νορβηγία, σχετικά με τη μάθηση και το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
προπτυχιακοί φοιτητές μάθηση και παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους Ελλάδα Νορβηγία
Γεωργία Γκέσιου (Georgia Gessiou)
http://orcid.org/0000-0001-8128-6116
Μαρία Δαρδανού (Maria Dardanou)
http://orcid.org/0000-0003-3247-158X
Μαρία Σακελλαρίου (Maria Sakellariou)
Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά σε ένα συγκριτικό πλαίσιο τις απόψεις των υποψήφιων νηπιαγωγών στην Ελλάδα και στη Νορβηγία σχετικά με τη μάθηση και το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους. Οι νέες τάσεις της μάθησης δημιουργούν την προσδοκία ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδέουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα με τα εξωτερικά περιβάλλοντα μάθησης και να δίνουν συχνές ευκαιρίες στα παιδιά για επαφή με τη φύση. Ωστόσο προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών και η παιδαγωγική κατάρτιση των υποψήφιων νηπιαγωγών ευκαιρίες έτσι ώστε να αποκτήσουν τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες για την δημιουργία και υποστήριξη ποιοτικών εκπαιδευτικών πρακτικών στους εξωτερικούς χώρους; Η συγκεκριμένη έρευνα έχει μία ποσοτική συγκριτική προσέγγιση χρησιμοποιώντας ατομικά ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων στην Ελλάδα και Νορβηγία (Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων, Ελλάδα και Πανεπιστήμιο του Τρόμσο, Νορβηγία). Είναι πολύ σημαντικό να εισέλθουν περισσότεροι παράγοντες στην έρευνα, όπως οι κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές, το εκπαιδευτικό σύστημα και οι πολιτικές. Για το σκοπό αυτό, η έρευνα αυτή επεκτείνεται σε χώρες που είναι γνωστές για τους παραδοσιακούς δεσμούς της κουλτούρα τους με τη φύση και τις δραστηριότητες σε εξωτερικά περιβάλλοντα, όπως η Νορβηγία. Τα ευρήματα πιστεύουμε θα έχουν συνέπειες σε θέματα πολιτικής και πρακτικής και θα δημιουργήσουν ένα εύφορο πεδίο νέων θεωρητικών συζητήσεων για την μάθηση και το παιχνίδι στους εξωτερικούς χώρους και για τις δύο χώρες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΙΙ & ΙΙΙ Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και πόλης & Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
Βιογραφικά Συγγραφέων
Γεωργία Γκέσιου (Georgia Gessiou)

Υπ. διδάκτωρ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μαρία Δαρδανού (Maria Dardanou), Αρκτικό Πανεπιστήμιο Νορβηγίας

Λέκτορας

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Αρκτικού Πανεπιστημίου Νορβηγίας

Μαρία Σακελλαρίου (Maria Sakellariou), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καθηγήτρια

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αναφορές
Γκέσιου, Γ. και Σακελλαρίου, Μ. (2016). Οι αναπαραστάσεις των νηπιαγωγών για το συμμετοχικό σχεδιασμό στην αναβάθμιση των εξωτερικών χώρων των νηπιαγωγείων σε τόπους μάθησης. [Kindergarten teachers’ perceptions on the participatory approach on the designing of outdoor learning environments]. Ηλεκτρονικός τόμος Πρακτικών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση και κοινωνία στην εποχή της κρίσης (Ρόδος, 20, 21 & 22 Μαΐου 2016). (Υπό δημοσίευση).
Ρέντζου, Κ. και Σακελλαρίου, Μ. (2014). Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα μάθησης, σχεδιασμός και οργάνωση, Σειρά: Προσχολική και σχολική παιδαγωγική. Αθήνα: Πεδίο.
Anderson, G. (2004). Fundamentals of educational research. London: Routledge.
Arnold, P. J. (1988). Education, movement and the curriculum. New York: Falmer
Babbie, E. (1990). (2nd Ed). Survey research methods. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
Barnardo's (2006). More School, Less Play? The Role of Play in the Extended School in Denmark and England. Barnardo's: Barkingside.
Bjørgen, K. (2012). Fysisk lek i barnehagens uterom: 5-åringers erfaring med kroppslig fysisk lek i barnehagens uterom. [Physical play in the kindergarten’s outdoor space: 5-year experience with embodied physical play in the kindergarten’s outdoor space]. Tidsskrift For Nordisk Barnehageforskning 5(2): 1-15.
Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development. Experiments by Nature and Design. Cambridge: Harvard University Press.
Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. In R. Vasta (Ed.), Six theories on child development, pp. 185-246. Greenwich, CT: JAI Press.
Bronfenbrenner, B. (1994). Ecological Models of Human Development. In International Encyclopedia of Education. Vol 3. 2nd Ed. Oxford: Elsevier. Available at: http://www.psy.cmu.edu/~siegler/35bronfebrenner94.pdf. (Retrieved: 15/06/2017).
Dafermou, H., Koulouri, P., and Basagianni, E. (2006). Preschool teacher guide. Athens: Pedagogical Institute, Ministry of National Education and Religion.
Fjørtoft, I. (2013). Barn og bevegelse: Læring gjennom landskap. [Children and movement: Learning through landscape]. In E. B. H. Sandseter., T. L. Hagen and T. Moser (Red.). Kroppslighet i barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse.[ Physicality in the kindergarten: Educational work with body, movement and health] (2. Utg: 180-193). Oslo: Gyldendal akademisk.
Freire, P. (2005). Teachers as cultural workers: Letters to those who dare teach. Oxford: Westview Press
Gessiou, G. (2015). Outdoor school places, as transformative learning experiences. In proceedings of the 2nd Early Childhood Pedagogy Symposium «Transformative Pedagogy and Learning in the Early Years», University of Ioannina, School of Educational Sciences, Department of Early Childhood Education 15-17 May 2015, Ioannina.
Gessiou, G. και Bitou, A. (2016). Where is the outdoor learning in Greek Early Years Settings? Paper presented at the 26th conference of EECERA, Dublin, Ireland.
Gibson, J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin.
Gill, T. (2008). Space-oriented Children's Policy: Creating Child-friendly Communities to Improve Children's Well-being. Children & Society 22: 136–142. doi:10.1111/j.1099-0860.2007.00139.x.
Gordon, M. (2007). “How Do I Apply This to my Classroom?” In M. Gordon, and T. O’Brien (Eds.), Bridging Theory and Practice in Teacher Education. Rotterdam: Sense Publishers.
Gordon, M., and O’Brien, T. W. (eds.) (2007). Bridging Theory and Practice in Teacher Education. Rotterdam: Sense Publishers.
Hagen, T. L. (2015). Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet. [What impact does the kindergarten’s physical outdoor environment have on children's play and the employee's educational practices at the outdoors] Nordisk Barnehageforskning 10(5): 1-16.
Hagen, T. L. and Rystad, P. G. (2014). Utemiljø som inspirerer til barns fysisk aktive lek [Outdoor environment that inspires children's physically active play]. In I. M. Sæther and T. L. Hagen (Eds.), Kreativ ute – barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena [Creative outdoors - early childhood education with the outdoor space as a learning arena]. Bergen: Fagbokforlaget.
Haug, K. H and Storø, J. (2013). Kindergarten – a Universal Right for Children in Norway. International Journal of Child Care and Education Policy 7 (2): 1-13.
Kourti, E. και Androussou, A. (2013) Promoting critical awareness in the initial training of preschool teachers in Greece: resistance and perspectives. In International Journal of Early Years Education 21: 2-3: 192-206. doi: 10.1080/09669760.2013.832946.
Kyttä, M. (2004). The extent of children’s independent mobility and the number of actualized affordances as criteria for child-friendly environments. In Journal of Environmental Psychology 24: 179–198.
Lewthwaite, B. (ed.) (2011). Applications and Utility of Urie Bronfenbrenner’s Bio-ecological Theory. Manitoba: Manitoba Educational Research Network (MERN). Available at: http://www.mern.ca/monographs/Bio-Ecological.pdf. (Retrieved: 20/06/2017).
Lundhaug, T. and Neegaard, H. R. (2013). Friluftsliv and uteliv i barnehagen.[Outdoors life in the kindergarten]. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
MoE/PI. (2002). Cross-thematic curriculum framework for compulsory education (DEPPS). Athens: Ministry of National Education and Religion.
Merleau-Ponti, M. (1996). Phenomenology of perception. Translated from French by Colin Smith. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
Moser, T. and Martinsen, M. T. (2010). The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers? Play, learning and development. In European Early Childhood Education Research Journal 18 (4): 457-471.
Norwegian Ministry of Education (2005). Kindergarten Act - Act no. 64 of June 2005 relating to Kindergartens. The Lovdata Foundation.
Norwegian Ministry of Education and Research (2011). Framework plan for the content and tasks of kindergartens. Laid down by the Ministry of Education and Research 1 March 2006, amended by Regulation 10th of January 2011 No. 51. Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research.
Norwegian Ministry of Education and Research (2012a). Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning [National regulations/curriculum on kindergarten teacher education]. Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research.
Norwegian Ministry of Education and Research. (2012b). National Curriculum Regulations for kindergarten Teacher Education. Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research.
Oikonomou, S. (2012). Academic teachers' perceptions and experiences of outdoor education (Unpublished master's thesis). Linköping University, Sweden.
Piaget, J. (2007). The child’s conception of the world: A 20th century classic of child psychology. Lanham: Rowman and Littlefield.
Nye, B.D. and Silverman, B.G. (2012). Affordance. Στο N.M. Seel (ed.). Encyclopedia of the Sciences of Learning, pp. 179-183. New York: Springer.
Sofou, E., and Tsafos, V. (2010). “Preschool teachers' Understandings of the National Preschool Curriculum in Greece.” Early Childhood Education Journal 37 (5): 411–420. doi:10.1007/s10643-009-0368-2.
Statistics Norway (2016). Kindergartens, 2016, final figures. Available at: https://www.ssb.no/en/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige/2017-03-21. (Retrieved: 10/06/2017).
The Arctic University of Tromsø (2015). Studieplan for bachelor i barnehagelærerutdanning [Curriculum for bachelor of early childhood education], Tromsø: UiT Norges Arktiske Universitet. Available at: https://uit.no/Content/510389/cache=20171606100750/Studieplan-h%C3%B8st-2017.pdf. (Retrieved: 12/06/2017).
Waller T., Beate E., Sandseter H., Wyver S., Ärlemalm‐Hagsér E. and Maynard T. (2010). The dynamics of early childhood spaces: opportunities for outdoor play? In European Early Childhood Education Research Journal 18 (4): 437-443. doi: 10.1080/1350293X.2010.525917.
UNICEF. (2007). Child Poverty in Perspective: an Overview of Child Well-being in Rich Countries. UNICEF Innocenti Research Centre: Florence.