Σχολική αίθουσα και θερμική άνεση: μελέτη εσωκλιματικών συνθηκών μέσω έρευνας πεδίου


Δημοσιευμένα: Jul 27, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
θερμική άνεση σχολική αίθουσα εσωκλιματικές συνθήκες ποιότητα του αέρα
Αθηνά Κωνσταντινίδου (Athina Konstantinidou)
Κλειώ Αξαρλή (Kleo Axarli)
Περίληψη

Μία από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου είναι να δημιουργεί ένα θερμικά ουδέτερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και εργάζεται, ώστε να εξασφαλίζεται η θερμική ισορροπία του, να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις δραστηριότητες που εκτελεί και να επιτυγχάνεται η καλή διαβίωση. Ωστόσο οι απαιτούμενες εσωκλιματικές συνθήκες για την εξασφάλιση της άνεσης δεν είναι οι ίδιες για όλους τους ανθρώπους, καθώς υπάρχουν βιολογικές και ψυχολογικές παράμετροι που επηρεάζουν τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά.

Λαμβάνοντας υπόψη το νεαρό της ηλικίας των μαθητών, η ανάγκη για χώρους όπου επικρατούν συνθήκες άνεσης και υγιεινής είναι απαραίτητη, καθώς η επίδραση των εσωκλιματικών συνθηκών στην απόδοση των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι σε ενηλίκους, το οποίο σημαίνει ότι τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα και ευπρόσβλητα από τις εσωκλιματικές συνθήκες σε σχέση με τους ενηλίκους.

Αυτή η εισήγηση έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη σημασία και την αναγκαιότητα της θερμικής άνεσης στις σχολικές αίθουσες. Για την τεκμηρίωσή της θα παρουσιαστεί η πειραματική έρευνα της μελέτης των εσωκλιματικών συνθηκών σε ένα δημοτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης με σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσο επιτυγχάνεται η θερμική άνεση των μαθητών και πόσο ικανοποιημένοι είναι οι χρήστες από τις συνθήκες που επικρατούν.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • ΘΕΜΑΤΙΚΗ Ι Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και εκπαιδευτική αλλαγή
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αθηνά Κωνσταντινίδου (Athina Konstantinidou), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc UCL Υποψήφια Διδάκτωρ

Κλειώ Αξαρλή (Kleo Axarli), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Καθηγήτρια

Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναφορές
Μιχαήλ, Α. και Φωκάς, Μ.Κ. (2009). Βιοκλιματική αποτίμηση στην τυπολογική εξέλιξη του σχολικού κτιρίου στην Κύπρο, σ. 7-14. Κύπρος: Ένατο εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας. Πρακτικά.
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (2011). Κατάρτιση ενεργειακών επιθεωρητών εκπαιδευτικό υλικό. Α. επιθεώρηση κτηρίων. Αθήνα: ΤΕΕ.
Τσουκαλά, Κ. et al. (2000). Αρχιτεκτονική παιδί και αγωγή. Θεσσαλονίκη: παρατηρητής.
ASHRAE handbook (2009). Fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
Building Performance Institute Europe (BPIE) (2015). Indoor air quality, thermal comfort and daylight. Analysis of residential building regulations in eight EU member states. Brussels: BPIE.
Department for education and skills (2006). Schools for the future. Design of sustainable schools case studies. London: TSO.
Fanger, P.O. (1970). Thermal comfort: analysis and applications in environmental engineering. New York: McGraw Hill.
Mumovic, D. and Santamouris, M. (2009). A handbook of sustainable building design & engineering. London: Earthscan.
Pantavou, K. et al. (2011). Evaluating thermal comfort conditions and health responses during an extremely hot summer in Athens. Building and environment. 46(2011): 339-344.
Wargocki, P. and Wyon, D.P. (2006). Effects of HVAC on student performance. ASHRAE Journal, 48:10, 22-28.
World Health Organization (WHO) (1983). Indoor air pollutants: exposures and health effects, EURO reports and studies 78. Copenhagen: WHO regional office for Europe.
Zeiler. W. and Boxem. G. (2009). Effects of thermal activated building systems in schools on thermal comfort in winter. Building and environment. 44(2009): 2308-2317