Χαρισματικά παιδιά : Αυτοεκτίμηση και σχολική υποεπίδοση


Δημοσιευμένα: Jul 28, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικότητα αυτοεκτίμηση αυτοεικόνα διπλή ιδιαιτερότητα σχολική υποεπίδοση
Παναγιώτα Κούρτη
Μαρία Μαλαματένια
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης, της αυτοεκτίμησης των χαρισματικών παιδιών και της συσχέτισης της χαρισματικότητας με την ακαδημαϊκή τους πορεία .Ως χαρισματικά, ορίζονται τα παιδιά τα οποία έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα, αναπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Αυτοεκτίμηση είναι η εικόνα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του και η  αίσθηση της αξίας του. Σε ορισμένες μελέτες καταγράφεται θετική αυτοεικόνα και υψηλή αυτοεκτίμηση για την ακαδημαϊκή επιτυχία στα χαρισματικά παιδιά, ενώ σε άλλες δυσαρέσκεια σε σχέση με τις προσωπικές επιδόσεις και αρνητική αυτοεικόνα. Επίσης, παρατηρείται συχνά αναντιστοιχία νοητικού δυναμικού και σχολικής επίδοσης. Παράγοντες ατομικοί και περιβαλλοντικοί φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σχολική υποεπίδοση των χαρισματικών παιδιών. Στους ατομικούς συγκαταλέγονται ο διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της μάθησης, η δυσκολία στη σύναψη φιλικών σχέσεων με συνομηλίκους, η εξωτερική έδρα ελέγχου, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό και τους άλλους. Στην υποεπίδοση συμβάλλει η έλλειψη προκλήσεων στο σχολικό περιβάλλον και το συμβατικό σχολικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, μια κατηγορία μαθητών που μπορεί να εμφανίσει χαμηλά επίπεδα σχολικής επιτυχίας είναι οι «διπλά ιδιαίτεροι μαθητές», όρος ο οποίος αναφέρεται στα χαρισματικά παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες των χαρισματικών μαθητών, κρίνεται αναγκαία κι επιβεβλημένη. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Παναγιώτα Κούρτη
Φοιτήτρια Ψυχολογίας
Μαρία Μαλαματένια
Φοιτήτρια Ψυχολογίας