Η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Β΄Δημοτικού


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
ψηφιακό παιχνίδι μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι Μαθηματικά δημοτικό σχολείο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης με αντικείμενο τη διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω ψηφιακών παιχνιδιών σε μαθητές της Β΄ τάξης ενός Δημοτικού σχολείου της Αττικής. Στόχο της εργασίας αποτέλεσε η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών, τόσο αμιγώς εκπαιδευτικών όσο και εμπορικών, ως εργαλείου μάθησης, συνεργασίας και διασκέδασης μέσα στον χώρο του σχολείου.  Οι μαθητές με βασικό εργαλείο τα ψηφιακά παιχνίδια επεξεργάστηκαν και αντιλήφθηκαν τις έννοιες του  προβλήματος και της επίλυσής του, των μοτίβων, των μεγάλων αριθμών και της προπαίδειας. Με βάση τις αρχές λειτουργίας και τις μεθόδους εκπαιδευτικής αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών συμμετείχαν σε μία διδακτική διαδικασία σχεδιασμένη στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης μέσω του παιχνιδιού. Χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα ερευνητικά εργαλεία που επέτρεψαν τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων μέσω των οποίων αξιολογήθηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση, η επίτευξη των μαθησιακών στόχων που τέθηκαν, η συμπεριφορά των μαθητών καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία. Τα τελικά ευρήματα επιτρέπουν τη θετική αποτίμηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στους επιμέρους στόχους της καθώς και  τη συμπερασματική άποψη ότι τα ψηφιακά παιχνίδια πλήρως ενταγμένα στη διδακτική διαδικασία αποτέλεσαν εργαλείο, μέσω του οποίου οι μαθητές κατάφεραν να κατακτήσουν νέες μαθηματικές έννοιες με παιγνιώδη τρόπο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΥΚΑ
Π.Ε. 70
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
Π.Ε. 70
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
Π.Ε. 02