Συμβουλευτική γονέων στη διαχείριση της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των χαρισματικών παιδιών


Δημοσιευμένα: Mar 6, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Συμβουλευτική γονέων χαρισματικά παιδιά κοινωνική ανάπτυξη συναισθηματική νοημοσύνη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΛΜΟΝΤ
Περίληψη

Οι σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με τη χαρισματικότητα αντανακλούν την ολοένα αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της εξισορρόπησης μεταξύ των θεωρητικών και πρακτικών ορισμών οι οποίοι δίνουν έμφαση τόσο στην επίλυση προβλημάτων κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες όσο και σε ταλέντα που σχετίζονται με συγκεκριμένα πλαίσια και τομείς καθώς και στην επίδραση μιας παρατεταμένης, εμπρόθετης εξάσκησης στην πραγμάτωση ενός ιδιαίτερου ταλέντου. Έχει καταγραφεί ότι ο δείκτης νοημοσύνης των χαρισματικών ατόμων ξεπερνά το 140, γεγονός το οποίο οδηγεί στην εμφάνιση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σε διάφορους τομείς. Συνήθως ο υψηλός δείκτης νοημοσύνης δεν συμβαδίζει με τη γενικότερη κοινωνικο- συναισθηματική ανάπτυξη και τις κοινωνικές δεξιότητες που αναμένεται να αναπτύξουν τα χαρισματικά παιδιά με αποτέλεσμα την εμφάνιση αρνητικών διαθέσεων τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για την οικογένειά του. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρακολουθήσει την κοινωνική ανάπτυξη και την συναισθηματική νοημοσύνη των χαρισματικών παιδιών καθώς και το ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στην ανάδειξη αυτών των ταλέντων. Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να παρουσιάζει η συμμετοχή των γονέων των χαρισματικών παιδιών, σε κάθε αναπτυξιακό/ εξελικτικό στάδιο, οι οποίοι με την κατάλληλη συμβουλευτική παρέμβαση θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τις διαφορές και στη συνέχεια να βοηθηθούν να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν μεθόδους για τη διαχείριση, αρχικά, των δικών τους συναισθημάτων απέναντι στη χαρισματική προσωπικότητα του παιδιού τους και παράλληλα να αποκτήσουν την ικανότητα να το υποστηρίξουν τόσο στο πλαίσιο της κοινωνικής ανάπτυξης όσο και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Βιογραφικά Συγγραφέων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ

Εκπαιδευτικός- Πολιτικός Επιστήμονας  

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΝΟΥ

Κοινωνιολόγος