Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης


Δημοσιευμένα: Σεπ 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
υπολογιστής νηπιαγωγείο μελέτες περίπτωσης
Κλεοπάτρα Νικολοπούλου
Περίληψη

Η εργασία αυτή αποτελεί αρχικό τμήμα ευρύτερης υπό διεξαγωγή έρευνας που αφορά στην αξιοποίηση του υπολογιστή (ΗΥ) σε τάξεις νηπιαγωγείων. Βασικοί παράμετροι της έρευνας είναι η διεξαγωγή της χωρίς τεχνητή παρέμβαση και η εθελοντική συμμετοχή των νηπιαγωγών. Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των λόγων χρήσης και των τρόπων ένταξης του υπολογιστή σε 4 νηπιαγωγεία, κάθε ένα εκ των οποίων αποτέλεσε ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κυρίως μέσω συνεντεύξεων με τις νηπιαγωγούς και παρατηρήσεων στην τάξη. Οι συχνότερα αναφερόμενοι λόγοι χρήσης του ΗΥ ήταν η υποστήριξη στόχων σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (κυρίως γλώσσας και μαθηματικών) και η συμβολή του ως κίνητρο στη μάθηση. Η χρήση του ΗΥ στην τάξη συνέβη κυρίως στην ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ζητήματα που προέκυψαν προς περαιτέρω διερεύνηση αφορούν στην καθοδήγηση των νηπιαγωγών και τη χρήση ΗΥ από μικρά παιδιά στο σπίτι.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles