2017: Για μια Σχολή Εικαστικών Τεχνών του 21ου Αιώνα - Πρακτικά Συνεδρίου