Η μάθηση σε ομάδες στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Δυσκολίες και Προοπτικές


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Φώτιος Ζυγούρης
Σοφία Παπαδοπούλου
Περίληψη

Η μάθηση σε ομάδες βοηθά τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργητικά, να επικοινωνούν, να αλληλοϋποστηρίζονται με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται ομαδικό πνεύμα. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη σημασία και τις προοπτικές της μάθησης σε ομάδες γενικότερα στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Επιπλέον, επιχειρείται να αποτυπωθούν η σημασία και τα πλεονεκτήματα της μάθησης σε ομάδες και η συμβολή του εκπαιδευτή στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο τρόπος ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του θέματος στην υπάρχουσα ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Στα συμπεράσματα της εργασίας παρουσιάζονται οι σημαντικές προοπτικές της μάθησης σε ομάδες στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή διαδικασία. Το άρθρο θα συνεισφέρει στον εντοπισμό των παραμέτρων, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποτελεσματικότερη μάθηση σε ομάδες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες