Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το 1ο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο επικεντρώνεται στις επίκαιρες εξελίξεις που βιώνουμε όλοι μας λόγω της πανδημίας από τον Κορονoϊό.

Η πανδημία, που είναι παγκόσμια, επηρεάζει άμεσα υποσυστήματα όπως η οικονομία (παύση του εμπορίου), η υγεία (ετοιμότητα του συστήματος υγείας, χιλιάδες θάνατοι) και η εκπαίδευση (κλείσιμο του σχολείου στην παραδοσιακή του μορφή).

Αναφορικά με την εκπαίδευση, η πανδημία αναδεικνύει με τον πιο αναγνώσιμο τρόπο κενά σε υποδομές και ελλειμματικές εκπαιδευτικές πολιτικές που σχετίζονται προφανώς με το επίπονο πλαίσιο «δημοσιονομικής σύγκλισης» της δεκαετίας που διανύσαμε και θέτει στο επίκεντρο θέματα εκπαίδευσης, νέων μορφών διδασκαλίας και ψηφιακών μέσων επιμόρφωσης και πολλά άλλα. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ο ρόλο της ΨΗΦΙΑΚΟΤΗΤΑΣ (Digitalisierung) και της Τηλε-Καθημερινότητας σε διάφορους κοινωνικούς τομείς.

Το κύριο ενδιαφέρον του Συνεδρίου επικεντρώνεται σε θέματα εκπαίδευσης, όπως αυτά προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις αρχές του Μαρτίου και πιο συγκεκριμένα με την, ορθή, λόγω υγειονομικών συνθηκών απόφαση να κλείσουν σχολεία σε συνδυασμό με την απόφαση του Υπουργείου να προωθήσει την μάθηση από το σπίτι.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται στο Συνέδριο μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Τι σημαίνει η απόφαση για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική πραγματικότητα στην Ελλάδα και πως επηρεάζει πιο συγκεκριμένα: α) τον εκπαιδευτικό, β) τη διδασκαλία, γ) τις διαδράσεις των συμμετεχόντων, δ) την οργάνωση και το παιδαγωγικό έργο της σχολικής μονάδας, ε) την υποδομή και τον εξοπλισμό, στ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών;

Σκοπός του συνεδρίου είναι η καταγραφή, μέσα από ουσιαστικό και επιστημονικά δομημένο διάλογο, των στάσεων – αντιλήψεων – προβληματισμών και πρακτικών της εκπαιδευτικής κοινότητας για το νέο περιβάλλον μαθησιακής λειτουργίας το οποίο προέκυψε μετά την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών της χώρας μας.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αναπτύσσονται εστιάζοντας στους παρακάτω θεματικούς άξονες.

Έρευνες, πρακτικές και προσεγγίσεις διδασκαλίας με τα νέα δεδομένα

Η εστίαση στη θεματική ενότητα εντοπίζεται α) σε ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική κοινότητα, αναφορικά με τον εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας και β) στις προσπάθειες των εκπαιδευτικών κατά την σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία που πραγματοποίησαν συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων που τελικά εφάρμοσαν ως καλύτερες πρακτικές και των λόγων οι οποίοι τους οδήγησαν στις επιλογές τους. Ενδεικτικά θέματα ενδιαφέροντος αποτελούν η εξοικείωση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (συγχρονική, ασύγχρονη) που χρησιμοποιήθηκαν και τα σχετικά τεχνολογικά εργαλεία, ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, η συμμετοχή και εμπλοκή από την πλευρά των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων, οι στάσεις αναφορικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι μελλοντικές προοπτικές για την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Προβλήματα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η θεματική εστιάζει στη συστηματική καταγραφή των ζητημάτων και των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (για παράδειγμα στη χρήση πλατφορμών, στην αξιοποίηση εργαλείων, την επιλογή ή ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικου, σε ότι αφορά στην ετοιμότητα ή στη σχετική επιμόρφωση), στους προβληματισμούς που συνάντησαν καθώς και τις αναληφθείσες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών.

Οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα

Η θεματική εστιάζει στα οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων, στις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και στις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν η οργάνωση και υλοποίηση του ωρολόγιου προγράμματος, το εργασιακό πλαίσιο, η υλικοτεχνική υποδομή, η οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικής μονάδας και οικογένειας, η οργάνωση της ενημέρωσης του προσωπικού των μονάδων και των λοιπών εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα σχέδια που καταρτίστηκαν και εφαρμόστηκαν κ.α.

Ομάδες υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η εστίαση της θεματικής εντοπίζεται στην αποτίμηση του ρόλου των ομάδων στήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον τρόπο οργάνωσης των ομάδων αυτών, τον τρόπο εργασίας και συνεργασίας και στα ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν καθώς επίσης και στις προτάσεις που πηγάζουν μέσα από τη βιωμένη εμπειρία και τις δράσεις που αναλήφθηκαν.

Διεθνής πρακτική για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση την περίοδο του Covid-19

Το ενδιαφέρον στη θεματική αυτή εστιάζεται στις πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε διεθνές επίπεδο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναδεικνύοντας και αναλύοντας συγκεκριμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών μονάδων αλλά και μέσω της επισκόπησης των προσεγγίσεων που εφαρμόστηκαν στην εκπαιδευτική πρακτική για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η θεματική επικεντρώνεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με το πλαίσιο οργάνωσης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εστιάζοντας σε διαστάσεις όπως τη θεματολογία, τον τρόπο επιμόρφωσης, τη μορφή επιμόρφωσης, τους φορείς επιμόρφωσης, τη διάρκεια κ.α.

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής παρουσιάζονται ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ή μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα εργαλεία αυτά δίνεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν και στο πλαίσιο εργαστηρίου επίδειξης ή ακόμη και ως σύντομα βίντεο εκμάθησης των βασικών λειτουργιών τους, σκοπεύοντας στην ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Δια βίου μάθηση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Στη θεματική το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσίαση των πρακτικών που εφαρμόστηκαν αλλά και των εμπειριών των εκπαιδευτών και στελεχών των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης (Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., Μαθητεία, Πρακτική Άσκηση, Σχολές Ο.Α.Ε.Δ., Καταστήματα κράτησης, δομές προσφύγων, Ρομά κ.α.), καθώς και σε παρουσιάσεις περίπτωσεων από τις εφαρμοσθείσες πρακτικές σε άλλες χώρες ή επισκοπήσεις των προσεγγίσεων και προτάσεις. Οι εισηγήσεις της ενότητας δύναται επίσης να σχετίζονται με τις οδηγίες από το Υ.ΠΑΙ.Θ. τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν και τα σχετικά εργαλεία, τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Οι εργασίες δημοσιεύονται έπειτα από ανώνυμη κρίση 2 κριτών, ειδικών στη θεματική περιοχή της εργασίας.

Οι κριτές έχουν στην διάθεση τους συγκεριμένα αναλυτικά κριτήρια και η διαδικασία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα.

Όλες οι εργασίες που είναι δημοσιευμένες είναι επώνυμες και την ευθύνη του περιεχομένου κάθε εργασίας έχει αποκλειστικά ο συντάκτης της.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Τα πρακτικά του συνεδρίου παρέχουν άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό τους υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Συντονιστές Επιστημονικής Επιτροπής

Σοφός Αλιβίζος
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου


Δρ. Κώστας Απόστολος
Μέλος Ε.ΔΙ.Π. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου


Δρ. Φούζας Γεώργιος
Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου

Αϊδίνης Αθανάσιος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναστασιάδης Παναγιώτης Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βιτσιλάκη Χρυσή Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δάρρα Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ζαράνης Νικόλαος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Καζούλλη Βασιλεία Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καλαβάσης Φραγκίσκος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καραγιαννίδης Χαράλαμπος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καραλής Αθανάσιος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών

Κατσαδώρος Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κόμης Βασίλειος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών

Κοντάκος Αναστάσιος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κορδάκη Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κουτρομάνος Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λιοναράκης Αντώνιος Καθηγητής Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Μικρόπουλος Αναστάσιος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μπαμπάλης Θωμάς Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μπίκος Κωνσταντίνος Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μπράτιτσης Θαρρενός Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Νικολάου Γεώργιος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών

Νταραντούμης Αθανάσιος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ντρενογιάννη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ξέστερνου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου

Παγγέ Τζένη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόκου Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ράπτης Αριστοτέλης Ομότιμος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ρετάλης Συμεών Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σιάκας Σπυρίδων Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Σκορδούλης Κωνσταντίνος Καθηγητής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σοφός Αλιβίζος Καθηγήτης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σπαντιδάκης Ιωάννης Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τζιμογιάννης Αθανάσιος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου

Τσολακίδης Κωνσταντίνος Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φεσάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Φωκίδης Εμμανουήλ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη

Βρατσάλη Νεφέλη
Υποψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παράσχου Βασίλης
Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ζουμπά Χρυσούλα
Μόνιμη Υπάλληλος Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σπανός Δημήτριος
Διδάκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σπύρου Σπύρος
Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ρουσάκη Φλέρη
Υποψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΙΤ και τεχνική Υποστήριξη

Γιασιράνης Στέφανος
Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ρεμούνδου Δήμητρα
Υποψήφια Διδάκτορισσα Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανύχης Παναγιώτης
Πρεσβευτής SCIENTIX, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

Φούζας Γεώργιος
Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τσάρπα Ιωάννα
Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παράσχου Βασίλης
Υποψήφιος Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Ιστορικό περιοδικού

Το 1ο Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο "Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις – Αντιλήψεις – Σενάρια – Προοπτικές – Προτάσεις" διοργανώθηκε αποκελιστικά online στις 3, 4 & 5 Ιουλίου 2020.

Η θεματολογία του ήταν σχετική με τη μετάπτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ψηφιακά περιβάλλοντα, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων της χώρας μας.

Διοργανώθηκε από την ερευνητική ομάδα Media Pedagogy του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ιστότοπος συνεδρίου: https://www.mediapedagogy.gr/econf/