Βασικά χαρακτηριστικά της Εικονικής Πραγματικότητας και η σχέση τους με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Απρ 30, 2021
Πηνελόπη Ατσικπάση
Εμμανουήλ Φωκίδης
Περίληψη

Η Εικονική Πραγματικότητα έχει βρει πεδίο εφαρμογής στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα και βαθμίδες της εκπαίδευσης, με θετικά αποτελέσματα. Στη βιβλιογραφία έχουν εντοπιστεί διάφορα χαρακτηριστικά της που θεωρούνται σημαντικά, με κυριότερα την εμβύθιση, την παρουσία και την αλληλεπίδραση. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ο ακριβής προσδιορισμός αυτών των χαρακτηριστικών και η εξέταση της σχέσης τους με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από τη σχετική βιβλιογραφία φαίνεται ότι έχουν θετική επίδραση σε αυτήν τη μορφή εκπαίδευσης και συμβάλλουν στην επίτευξη επικοινωνίας που προσομοιάζει τη δια ζώσης. Γενικότερα, συνεισφέρουν στην παροχή υψηλής ποιότητας μαθησιακών εμπειριών σε έναν ευρύ πληθυσμό εκπαιδευόμενων, οι οποίοι δεν βρίσκονται με φυσική παρουσία στον ίδιο χώρο. Συμπερασματικά, η πλήρης αξιοποίηση της εμβύθισης, της παρουσίας και της αλληλεπίδρασης, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νεών μοντέλων εξ αποστάσεως διδασκαλίας που στηρίζονται στην Εικονική Πραγματικότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες