Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ιστοσεμιναριου για Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εποχή Covid19: Βασικές Αρχές και Εργαλεία Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για Επείγουσα Απομακρυσμένη Διδασκαλία


Δημοσιευμένα: Apr 30, 2021
Αθανασία Μπαλωμένου
Περίληψη

Σκοπός της εισήγησης είναι η παρουσίαση μιας επιμορφωτικής δράσης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση επείγουσας εξ αποστάσεως διδασκαλίας (emergency remote teaching) που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω του ιού Covid19, με στόχο την άμεση προσαρμογή των εκπαιδευτικών στο νέο πλαίσιο εξ αποστάσεως εργασίας και διδασκαλίας. Προσεγγίζονται θέματα βασικών αρχών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξαε), παιδαγωγικής αξιοποίησης εργαλείων ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης (e-class, e-me, Webex), ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων (φωτόδεντρο και ψηφιακό σχολείο), καθώς και εργαλείων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε επίπεδο συλλόγου διδασκόντων (Skype, Skype-for-Business) στην εποχή Covid19. Επιπλέον, προτείνονται μοντέλα παιδαγωγικής αξιοποίησης διαθέσιμων πόρων και εργαλείων για δημιουργία, διαχείριση και διαμοίραση υλικού, αξιολόγηση-ανατροφοδότηση μαθητών, επικοινωνία μαθητών-εκπαιδευτικών, συλλόγων διδασκόντων, καθώς και προτάσεις συνδυασμού εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εξαε για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης  έκτακτης ανάγκης. Τέλος, αναδεικνύεται η μεγάλη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού μοντέλου, αλλά και η θετική στάση τους για αξιοποίηση των εργαλείων εξαε εφεξής και σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, ως υποστηρικτικό εργαλείο της διδασκαλίας και εκπαίδευσης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες