Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στην Before Coronavirus εποχή: Διερεύνηση ανασταλτικών παραγόντων αξιοποίησής του από εκπαιδευτικούς ΠΕ70 της Δωδεκανήσου


Δημοσιευμένα: Απρ 22, 2021
Φώτιος Μπερδέκλης
Απόστολος Κώστας
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Περίληψη

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) είναι το εθνικό δίκτυο και o πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υπηρεσίες υποστήριξης και αρωγής των χρηστών στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των όποιων ανασταλτικών παραγόντων αποτρέπουν την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΠΣΔ από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και η καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών τους σχετικά με το ΠΣΔ. Ακολουθήθηκε η προσέγγιση της δημοσκοπικής έρευνας με ερωτηματολόγιο, στην οποία συμμετείχαν 171 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2018-19 σε δημόσια δημοτικά σχολεία της Δωδεκανήσου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΠΣΔ, καθώς ένα σύνολο παραγόντων, όπως η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή, η έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών του ΠΣΔ, η έλλειψη απαιτούμενων δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΠΣΔ, καθώς και η μη πρόσβαση των μαθητών στα απαιτούμενα ψηφιακά εργαλεία του ΠΣΔ εκτός σχολικών εγκαταστάσεων εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της έρευνας επιθυμούν επιμόρφωση και δηλώνουν ότι θα τους ικανοποιούσαν μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια μέσω διαδικτύου για να επιμορφωθούν.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες