Στάσεις και Αντιλήψεις εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. για την εξ αποστάσεως διδασκαλία όπως εφαρμόστηκε με την προσέγγιση "Μαθαίνουμε στο σπίτι"


Δημοσιευμένα: Απρ 22, 2021
Δημήτριος Κορρές
Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Περίληψη

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση  των αντιλήψεων και των στάσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ Κυκλάδων & Δωδεκανήσου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και για τις επιπτώσεις του COVID-19 στην ακολουθητέα εκπαιδευτική διαδικασία. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από 126 εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται στα συγκεκριμένα ΕΠΑΛ. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν αφενός ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου ότι εκφράζουν ορισμένες ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων μεθόδων στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμβάλλουν στην αναγνώριση των στάσεων, των αντιλήψεων και των προβληματισμών που έχουν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα και δύναται να αξιοποιηθούν από τους φορείς άσκησης εκπαιδευτικών πολιτικών με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ΤΠΕ στην εποχή του COVID-19.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παράλληλες Συνεδρίες