Φιλόλογοι στις επάλξεις των διαδικτυακών μαθημάτων: Πρώτες διαπιστώσεις και προτάσεις για ένα πληθοποριστικό μοντέλο Εκπαιδευτικής Διαχείρισης των ψηφιακών εργαλείων


Δημοσιευμένα: Απρ 18, 2021
Μαρία Ξέστερνου
Περίληψη

Η αιφνίδια αλλαγή της εκπαιδευτικής πρακτικής «στην εποχή του κορωνοϊού» ανέδειξε  στην ομάδα των φιλολόγων τις βασικές ελλείψεις και αμφιλεγόμενες αντιλήψεις για το ρόλο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενώ παράλληλα, μετέτρεψε φιλότιμα την εκπαιδευτική ανάγκη σε ενεργό διαδικτυακή διδασκαλία. Η καταγραφή καλών πρακτικών κατά την τρίμηνη εκπαιδευτική εξ αποστάσεως  διαδικασία, η συλλογή βασικών θεματικών ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στην εκπαιδευτική κοινότητα με αφορμή την  εκπαιδευτική πράξη, οι πρώτες εντυπώσεις και διαπιστώσεις από την πρόσφατη εμπειρία κρίνονται ουσιώδους σημασίας για τη χάραξη του σχολείου του μέλλοντος. Η συλλογή πληροφοριών έγινε με επισκόπηση μελετών περίπτωσης και με τη μέθοδο της ποιοτικής, ημιδομημένης  συνέντευξης εις βάθος. Η έρευνα κατέδειξε τις εστίες ενδιαφέροντος και την ανάγκη δημιουργίας μίας πληθοποριστικής επιστημονικά υποστηριζόμενης συνεργατικής πλατφόρμας που θα αξιοποιεί την εμπειρία των πληθοποριστών της για να «απαντά» σε αναζητήσεις κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, επιλογών γνωστικού περιεχομένου και μεθοδολογιών μαθησιακής πρακτικής. Περιγράφονται οι αρχές μελέτης αυτής της πρότασης  σε θεωρητικό πλαίσιο και σε επιμέρους πεδία σχεδιασμού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ομιλίες Μελών Δ.Ε.Π.