Χαρακτηριστικά, Διαγνωστικές και Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Χαρακτηριστικά Μαθησιακών Δυσκολιών αίτια διάγνωση στρατηγικές μάθησης
Ιωάννα Νικολακάκη
Περίληψη

Ερευνώντας τα θέματα Ειδικής Αγωγής και εστιάζοντας στις Μαθησιακές Δυσκολίες, διαπιστώνουμε την αυξανόμενη εμφάνισή τους στα μικρά παιδιά. Με τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες εννοούμε μια ανομοιογενή ομάδα προβλημάτων με δυσκολίες στην ομιλία ,γραφή, ανάγνωση, ακρόαση και στις μαθηματικές ικανότητες. Τα προβλήματα αυτά είναι εγγενή στο άτομο, οργανικής αιτιολογίας, διαχρονικά και ίσως συνυπάρχουν με άλλη διαταραχή.

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της έννοιας των μαθησιακών δυσκολιών, της δυνατότητας εντοπισμού τους σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και των ευκαιριών που υπάρχουν για έγκαιρη παρέμβαση ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών μέσω ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Οι μαθησιακές δυσκολίες, παρόλο που συγκροτούν ανομοιογενείς ομάδες παιδιών, έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που προσδίδουν σε αυτές τις ομάδες κοινά στοιχεία: φυσιολογική νοημοσύνη, επαρκείς αισθητηριακές ικανότητες, δυσαναλογία επίδοσης και ηλικίας, νοητικού επιπέδου και εκπαιδευτικής εμπειρίας ,φωνολογική ανεπάρκεια και ακανόνιστο σχέδιο συμπεριφοράς. Η δυσλεξία συγκεκριμένα αναφέρεται ως «κρυμμένη ανεπάρκεια» . Άλλα χαρακτηριστικά είναι οι αντιληπτικές δυσλειτουργίες, οι πτωχές μεταγνωστικές στρατηγικές, δυσκολίες στα μαθηματικά όπως η δυσαριθμησία και προβλήματα μνήμης, προσοχής και λόγου. Η αιτιολογία αποτελεί σημείο σύγχυσης λόγω πολλών πιθανών αιτιών της διαταραχής όπως οι εγκεφαλικές βλάβες, οι γενετικοί –κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.

Σχετικά με τη διάγνωση, η ανταπόκριση στη διδασκαλία φαίνεται να υλοποιείται περισσότερο καθώς το κριτήριο απροσδόκητης αποτυχίας του παιδιού έγκειται στη μη ανταπόκριση σε κατάλληλη διδασκαλία και όχι στην απόκλιση Δείκτη Νοημοσύνης –επίδοσης. Ένα παρεμβατικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατικές εξατομικευμένες τεχνικές από τον εκπαιδευτικό στην τάξη ,διαφοροποίηση του σχολικού προγράμματος ,άμεση διδασκαλία. Ολοκληρώνοντας, κατανοούμε ότι κάθε παιδί με Μαθησιακές Δυσκολίες έχει το δικό του ρυθμό, με ανάγκες κοινές και ταυτόχρονα διαφορετικές με τα άλλα παιδιά .

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ιωάννα Νικολακάκη

Εκπαιδευτικός, απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών