Η επίδραση της Δραματοθεραπείας σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ ή/και Δυσλεξία


Δημοσιευμένα: Μαΐ 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Δραματοθεραπεία ΔΕΠΥ Δυσλεξία
Αικατερίνη Χριστοδούλου
Περίληψη

Επί σειρά ετών έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλες, εναλλακτικές μέθοδοι παρέμβασης για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που εκδηλώνουν άτομα με ΔΕΠΥ ή/και Δυσλεξία. Μια τέτοια παρέμβαση είναι και η Δραματοθεραπεία, δηλαδή η εσκεμμένη και συστηματική χρήση του δράματος/ θεάτρου στο πλαίσιο της θεραπευτικής διαδικασίας.

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει την επίδραση της Δραματοθεραπείας σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ ή/και Δυσλεξία, αναφορικά τόσο με τα συμπτώματα που εκδηλώνουν οι προαναφερθείσες διαταραχές, όσο και με συνυπάρχουσες δυσκολίες που προκαλούνται από αυτές, όπως η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων και οι χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος, η μελέτη περίπτωσης (casestudy) ενός δεκατριάχρονου κοριτσιού με συνοσηρότητα ΔΕΠΥ και δυσλεξίας, το οποίο συμμετείχε σε θεραπευτικές συνεδρίες επί τρία έτη. Η επίδραση της θεραπείας αξιολογήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες διεξήχθησαν με τη μητέρα του παιδιού και το δραματοθεραπευτή του, ενώ η συνέντευξη με το παιδί βασίστηκε σε ένα σκίτσο που αναπαριστούσε μια συνεδρία Δραματοθεραπείας.

Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε σημαντική υποχώρηση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και ταυτόχρονη θετική επίδραση στο επίπεδο διαχείρισης από το παιδί των συνυπαρχουσών δυσκολιών που προκαλούνται από τις δύο διαταραχές.

Συμπερασματικά λοιπόν, η Δραματοθεραπεία εμφανίζεται να έχει θετική επίδραση στα συμπτώματα που εκδηλώνονται από παιδιά με ΔΕΠ-Υ ή Δυσλεξία. Στο σημείο αυτό, προβάλλει η ανάγκη αξιοποίησης της Δραματοθεραπείας από τον εκπαιδευτικό, καθώς μέσω της διαθεματικής χρήσης του δράματος στο σχολικό πρόγραμμα, μπορεί να θέσει και να επιτύχει εκπαιδευτικούς στόχους που περιλαμβάνουν όλους τους μαθητές του, ανεξαρτήτως μαθησιακών ικανοτήτων
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αικατερίνη Χριστοδούλου

Παιδαγωγός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, MASpecialNeeds

University of Nottingham