Η επίδραση της ανατροφοδότησης στην ευφυή γνωστική συμπεριφορά


Δημοσιευμένα: May 6, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
ανατροφοδότηση ευφυΐα νοημοσύνη στρατηγική ικανότητα
Αγγελική Φουστάνα
Περίληψη

Η ανατροφοδότηση αφορά στην πληροφόρηση του μαθητή για τα αποτελέσματα των μαθησιακών ενεργειών και προσπαθειών του. Αναφέρεται στα μηνύματα που παίρνουν οι μαθητές για την επίδοση και την πορεία της σκέψης τους. Ως πληροφόρηση που κατευθύνει την πρόοδο ενός ατόμου προς ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης ή ως ένα μήνυμα που περιγράφει την ύπαρξη συγκεκριμένων συμπεριφορών ή δράσεων, η ανατροφοδότηση βοηθά τα παιδιά να καθορίσουν την κατάλληλη κατανομή των σχετικών με το έργο μέσων (προσπάθεια, χρόνος) ή την επιλογή της στρατηγικής που θα οδηγήσει στην επιτυχή επίδοση. Πηγές ανατροφοδότησης μπορεί να είναι τα εποπτικά μέσα, οι απαντήσεις των ειδικών ή των δασκάλων σε ένα θέμα, οι συμμαθητές ή οι κρίσεις των ίδιων των μαθητών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι  η εξέταση της στρατηγικής διδασκαλίας και της ανατροφοδότησης σε μαθητές διαφορετικού νοητικού δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι διαφορές ευφυών και μη ευφυών μαθητών ως προς την επίδραση της ανατροφοδότησης σε πολύπλοκα γνωστικά έργα.  Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις ομάδες ευφυών και μη ευφυών μαθητών ως προς τη συμβολή της ανατροφοδότησης. Ποιοτικές διαφορές καταγράφονται ως προς τη στρατηγική διδασκαλία και την επίδοση σε σύνθετα γνωστικά έργα ανάλογα με το νοητικό δυναμικό των μαθητών. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισηγήσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αγγελική Φουστάνα
Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής ΕΚΠΑ